Gode innspill

I går leverte Sykehusutvalget sin utredning til helseminister Ingvild Kjerkol (Ap). Utvalget ble nedsatt etter at Senterpartiet og Arbeiderpartiet i Hurdalsplattformen ble enige om å utrede endringer i styringen av sykehusene. Saken var viktig for Sp, som har en medlemsmasse som over tid har vært frustrert over manglende demokratisk kontroll over helsesektoren. På partiets landsmøte forrige helg vedtok Sp at folkevalgte skulle inn i helseforetakenes styrer og å dele opp budsjettene for investeringer og drift. Flere av konklusjonene til utvalget vil bli godt mottatt i Senterpartiet. Blant annet påpeker utvalget at systemet for å skaffe penger til investeringer og ordningen med såkalt innsatsstyrt finansiering fører til for stort økonomifokus på sykehusene.

I dag må helseforetakene kutte i drift for å ha råd til å bygge nytt. Sykehusutbyggingen i Oslo kan tjene som eksempel: Utbyggingen på Gaustad og Aker ligger an til å koste 50 milliarder kroner. Av det må Helse Sør-Øst skrape sammen 30 prosent selv, fra alle sykehusene på Østlandet. Resten får helseforetaket i lån fra staten. For å kunne betale tilbake må det kuttes i ansatte og tjenester, men mindre aktivitet er det eneste som gir inntekter i et innsatsstyrt system. Resultatet er at de store Oslo-sykehusene får økonomiske problemer samtidig som de resterende sykehusene i helseforetaket står ribbet for penger til å bygge nytt i tiår framover. Slike problemer vil utvalget unngå.

Utvalget peker også på at mye av mål- og resultatstyringen i spesialisthelsetjenesten oppleves som unødvendig detaljert. Dessuten ønsker utvalget å begrense mulighetene sykehusdirektørene i dag har til å sitte i styrer i andre helseforetak. I stedet vil utvalget ha inn folk med helsefaglig kompetanse, samt involvere folkevalgte når nye styremedlemmer skal utnevnes. Det et er noe jordnært over flere av forslagene. For eksempel vil utvalget endre navnebruken i sektoren så den blir mer forståelig: ikke lenger Vestre Viken HF, men Sykehusene Vestre Viken. Sykehusutvalget skroter ikke helseforetaksmodellen, men har levert flere gode forslag politikerne gjør lurt i å innføre.

Leder