Byggverket blir stående

Det ble så jevnt, så jevnt. Et knapt flertall i Høyesteretts storkammer slo i går fast at Finnmarkseiendommen (Fefo) fortsatt skal forvalte det omstridte arealet på 5361 kvadratkilometer, som utgjør 98 prosent av Karasjok kommune. Ifølge førstvoterende Ingvald Falch har ikke lokalbefolkningen opparbeidet kollektiv eiendomsrett til den umatrikulerte grunnen. Dommen inneholder en lengre historisk gjennomgang av rettstilstanden, både før og etter 1751, da området kom under norsk suverenitet. Hovedspørsmålet var om det etter den tid er opparbeidet kollektiv eiendomsrett, noe førstvoterende mente ikke var tilfelle. Andrevoterende Espen Bergh svarte ja i tråd med den tidligere dommen fra Utmarksdomstolen.

Høyesterett slår fast at lokalbefolkningen hadde bruksrettigheter til sine bruks- og høstingsområder da området ble overført til Norge, men ikke kollektiv eiendomsrett. Det ervervet de seg heller ikke seinere. Den samiske befolkningen i Ávjovárri gikk på midten av 1700-tallet over til nomadisk reindrift og etablerte en ny bruksstruktur med flyttinger på tvers av gamle siidagrenser. Befolkningens bruk har skjedd med utgangspunkt i de enkelte bygder og reindriftssiidaer. «Den lokale samiske sedvanen begrunner ikke at befolkningen i fellesskap har ervervet kollektiv eiendomsrett til hele det store tvisteområdet», heter det i dommen. Mindretallet mente vilkårene for erverv «ved alders bruk» var oppfylt.

Dommen opprettholder rettstilstanden slik den har vært siden Fefo overtok statens umatrikulerte grunn og ble fellesforvalter av allmenningen i 2006. Styret i Fefo består av tre fra Finnmark fylkesting og tre fra Sametinget. Det var samtidig en avvisning av oppsplitting i kommunale eierforvaltningsorganer. Dommen i Høyesterett betyr at det omfattende kompromisset som ble inngått i 2005, fortsatt er gjeldende for forvaltningen av finnmarkseiendommen. Alternativet kunne ha blitt en hele serie av rettssaker med krav om oppsplitting av allmenningen. Reineiere som driver over flere kommunegrenser, er spesielt fornøyd med utfallet. Byggverket som ble etablert for 20 år siden, blir stående.

--

I den opprinnelige artikkelen sto det at det omstridte området er 5361 kvadratmeter. Det riktige er kvadratkilometer. Det er nå rettet.

Leder