Styrk loven!

Det er lett å glemme hvordan gateprostitusjon fortonet seg, nå som den i mindre grad finner sted. Men før sexkjøploven ble innført i 2009, var prostitusjon en del av bybildet over hele Norge. Den var synlig for familier på bytur. Jenter og kvinner som gikk i sentrumsgater hvor prostitusjon var vanlig, opplevde stadig at biler sakte kjørte forbi, rullet ned vinduet og hørte om de tilbød sex eller andre seksuelle tjenester. Prostitusjon handler ikke bare om forholdet mellom kunde og prostituert. Den påvirker hele samfunnet og har betydning for samfunnssynet på kvinner, seksualitet og forholdet mellom kjønnene. Før jul anbefalte Straffelovrådet å avkriminalisere sexkjøp i Norge. Begrunnelsen er snever og formalistisk: Rådet mener salg av sex inngår i den enkeltes seksuelle selvbestemmelsesrett. Et kjøpt samtykke, selv under svært ujevne maktforhold, er fortsatt et samtykke, anser rådet.

I dagens dokument-sak har vi reist til Skiippagurra i Tana for å fortelle hva som skjedde i lokalsamfunnet da grensene mot Russland ble gradvis mer åpne etter murens fall. På det tidspunktet var Russland og Norge de to nabolandene i verden med størst forskjell i levestandard. Russiske kvinner ble busset inn til prostitusjon fra lasteplan og campinghytter, mens lokalbefolkning og kvinneaktivister protesterte. Kampen der førte til krav om å endre loven slik at politiet kan gripe inn mot sexkjøpere. Loven gjorde ikke slutt på prostitusjon i Norge, men rapporter viser at den har dempet etterspørselen og redusert omfanget. Hjelpetiltak for prostituerte er fortsatt ikke gode nok, og politiet prioriterer ikke loven høyt nok. Den er likevel viktig. Den signaliserer at det ikke er greit å kjøpe sex av andre mennesker.

Loven har også sterkt støtte i Norge, ikke minst blant kvinner. Bare 11 prosent av norske kvinner ønsker å heve forbudet mot sexkjøp, ifølge Opinions samfunnsmonitor. I de fleste 8. mars-tog i uka som kommer vil kvinner og menn samles bak paroler for å bevare sexkjøploven. Regjeringen bør ta beskjeden fra dem, snarere enn å lytte til den snevre argumentasjonen fra Straffelovrådet. Loven må styrkes, ikke skrotes.

Leder