Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Mastersyke

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) vil vi mangle nesten 100.000 fagarbeidere i Norge om ti år. Industrien og næringslivet skriker etter fagarbeidere og folk med høyere fagutdanning. Det har mange årsaker, men det er liten tvil om at vi i for stor grad har heiet på akademisk utdannelse, som har blitt ansett som «bedre» enn yrkesutdanning. Grunnskolen, som skulle legge til rette for både allmennfag og fagrettet utdannelse, har blitt for lite praktisk.

«Master­kravet ­fungerer rett og slett som en utsilings­mekanisme.»

I Danmark har den nye regjeringen slått fast at den ønsker å legge til rette for at færre søker seg til akademisk utdannelse og flere til yrkes- og fagopplæring. Den nye utdanningsministeren, Mattias Tesfaye (S), som selv har skrevet boka «Kloge hænder», der han argumenterer for at teoretisk viten har fått lov til å fortrenge praktisk kunnskap, vil vurdere om opptakskravene til gymnaset skal heves, slik at flere søker seg til yrkesskolen. I neste omgang er målet at færre trekker mot universitetene, for heller å velge en høyere fagutdanning.

Forsøk på å få flere til å søke fag- og yrkesutdanning, som også kan bety at flere enn i dag fravelger akademisk utdanning, blir av enkelte høyt utdannete møtt med skepsis, som om noen forsøker å desavuere teoretisk og akademisk utdanning og kunnskap. Poenget er snarere det motsatte. Høyere krav og noe færre uteksaminerte vil føre til økt status. Khrono har skrevet om det avisa omtaler som «mastersyken», der stadig flere stillinger, blant annet kontorjobber, krever mastergrad, selv om det ikke trengs for å utføre arbeidet. «Ofte er det ingen tungtveiende grunner, ut fra jobbinnholdet som sådan, til at lista skal legges på masternivå», sier Steinar Thunestvedt, som er administrasjonssjef for filosofi og førstesemesterstudier ved Universitetet i Bergen. Ofte fungerer masterkravet rett og slett som en utsilingsmekanisme, der folk med praksis fra arbeidslivet eller med annen utdanning taper på forhånd. Det fører til at mange ikke engang kan søke en jobb, selv om de er kvalifiserte. Det er på så mange måter en sløsing med samfunnets ressurser.