Både Tonje Brenna og Hadia Tajik vil bli nestleiarar i Arbeidarpartiet. Tajik seier ho har fått støtte frå partifolk rundt om i landet.

Må løyse nestleiar­floke

VIL ATTENDE: Hadia Tajik ønskjer på ny å bli nestleiar i Arbeidarpartiet. Her er ho saman med partileiar Jonas Gahr Støre på eit landsstyremøte i fjor.

Så langt er det berre Rogaland Arbeidarparti som har gått offentleg ut og sagt at dei vil ha Hadia Tajik som ny nestleiar i partiet. Tonje Brenna har på si side fått støtte frå Både AUF, Agder og Akershus Arbeidarparti, og i går blei det klart at også Trøndelag Ap og Troms Ap går inn for Brenna.

Men på tampen av denne veka har også Tajik fått støtte frå fleire hald. Torsdag gjekk stortingsprofilane Tuva Moflag (Ap) og Trine Lise Sundnes (Ap) ut i avisa Vårt Land og sa at både Brenna og Tajik bør bli nestleiarar i Ap. Og Dagens Næringsliv melde i går at eit fleirtal i styret til Oslo Ap vil ha både Brenna og Tajik inn i leiinga, og partisekretær Kjersti Stenseng og sitjande nestleiar Bjørnar Skjæran ut.

Men Stenseng har sagt til valkomiteen i partiet at ho ønskjer å halde fram som partisekretær. Også Skjæran vil halda fram som nestleiar. Dersom både Tajik og Brenna vert nestleiarar, så kan ikkje partisekretær Kjersti Stenseng halde fram i rolla ho har i dag, fordi det må vere to kvinner og to menn i partileiinga.

Støtte kringom i landet

Etter at Tajik gjekk av som nestleiar i Arbeidarpartiet i fjor etter fleire saker knytt til pendlarbustader, har partiet berre hatt ein nestleiar. Overfor Klassekampen gjev Tajik uttrykk for at ho opplever å ha støtte frå fleire ulike hald i Ap når ho no ønsker seg til toppen av partiet att.

– Eg har sett pris på at det er mange rundt om i landet som har oppmoda meg om å stille meg til disposisjon.

– Støre har sagt til NRK har partiet no bør tenke på fornying og på folk som er samlande. Det kan bli tolka som at han trekk fram Tonje Brenna som rett kandidat, i og med at du har fått kritikk frå ulike hold for å ikkje vere samlande? Kva tenkjer du om den kritikken?

– Eg tenkjer at valkomiteen og landsmøtet heilt sikkert klarer å gjere gode, heilskaplege vurderingar av kva dei meiner partiet treng.

Oslo Ap utsette vedtak

Oslo Arbeidarparti skulle eigentleg gjere eit vedtak denne veka om kven dei vil ha som ny nestleiar, men dei valde å utsetje avgjerda. Eit nytt møte skal finne stad på tysdag neste veke.

Klassekampen er kjent med at styret i Oslo Arbeidarparti har diskutert moglege konstellasjonar til ny partileiing, og at det i partilaget vart uttrykt ønske om å utsetje avgjerda for å diskutere med andre delar av partiet kva som kan vere ei samlande løysing.

Leiar i Oslo Arbeidarparti Frode Jacobsen er likevel ordknapp når Klassekampen ringer og spør kvifor dei ikkje gjorde eit vedtak som planlagt denne veka.

– Eg har ikkje lyst til å seie noko om kvifor, svarer Jacobsen.

Fleire fylke i det blå

Klassekampen har vore i kontakt med fleire fylkeslag som endå ikkje har bestemt seg for kva dei skal meine om den nye partileiinga. Leiaren i Møre og Romsdal Arbeidarparti svarer slik på ei tekstmelding til Klassekampen:

«MR Ap skal ha årsmøte medio mars, og då vil delegata til landsmøtet bli valt. Når desse er valt, så vil vi ha delegatmøte og desse tinga bli diskutert (…) Grip dagen!»

Nestleiar i Agder Ap Even Tronstad Sagebakken stadfestar overfor Klassekampen at fylkeslaget hans har spelt inn Brenna som nestleiar.

Valkomiteen i Arbeidarpartiet er leia av LO-leiar Peggy Hessen Følsvik. Dei har hatt sitt første møte.

Tronstad i Agder Ap seier eventuelle andre diskusjonar om samansetnaden av Ap-leiinga får kome når valkomiteen har kome med si innstilling til ny partileiing.

– Fleire har denne veka teke til orde for at både Brenna og Tajik bør inn i Ap-leiinga. Kva tenkjer du: Kan begge to veljast inn?

– Det vil eg ikkje tenke noko om. No har vi levert på det oppdraget vi fekk om å spele inn kandidatar til styret. Noko anna blir feil å ta stilling til på noverande tidspunkt, seier Sagebakken.

Ordknapp Tajik

Hadia Tajik er også ordknapp på spørsmål om kor vidt større delar av Ap-leiinga kan bli skifta ut, eller om Ap bør halde seg til å velje berre ein ny nestleiar.

– Det er opp til valkomiteen og landsmøtet å ta stilling til kva dei meiner partiet treng. Eg har blitt oppmoda til å stille meg til disposisjon, både av mitt eige heimfylke og av folk i partiorganisasjonen rundt om i landet. Det har eg vore glad for, og takksam for at heimfylket har føreslått meg. Ut over det er det opp til valkomiteen og landsmøtet å gjere sine vurderingar, seier Tajik.

Politikk