Lærerne fortviler over ny kunstig intelligens, men elevene bruker det allerede i sin skolehverdag.

La elevene omfavne kunstig intelligens

IKKE DUMT: Kunstig intelligens er ikke noe mer magisk enn smarte dataprogrammer som ofte er trent opp med massive mengder data, skriver kronikkforfatterne. FOTO: GORM KALLESTAD / NTB

Ny­lig fikk Stor­tin­get en be­kym­rings­mel­ding fra norsk­læ­re­re. Lands­laget for norsk­un­der­vis­ning er red­de for at ele­ve­ne «i sta­dig stør­re grad be­nyt­ter seg av åpent til­gjen­ge­lig kuns­tig in­tel­li­gens i egne skrift­li­ge ar­bei­der» og me­ner at tek­no­lo­gi­en «tru­er be­folk­nin­gens skri­ve- og le­se­fer­dig­he­ter, de­mo­kra­ti og ny idé- og kunn­skaps­ut­vik­ling».

Kronikk