Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Trass nok ei elendig måling er ikkje ordførarane til Senterpartiet uroa:

Stuper vidare

NEDOVER: Trygve Slagsvold Vedum og Sp gjer det dårleg på målingane. FOTO: TOM HENNING BRATLIE

KREVJANDE: Senterpartiet møter motgang på meiningsmålingane, men partiets ordførarar tek det heilt med ro.

Senterpartiet får ein oppslutnad på berre 6,9 prosent på den ferske meiningsmålinga utført av Norstat for Klassekampen og Nationen. Det er ein nedgang på 6,6 prosentpoeng samanlikna med valet i fjor haust.

Samanlikna med dei beste meiningsmålingane partiet hadde i fjor vinter har partiet falt med kring 14 prosentpoeng.

Senterpartiet-ordførarane Klassekampen har prata med rundt om i landet, er likevel ikkje uroa.

– Eg synest regjeringa leverer på mykje av det vi har lova, og at dei er veldig flinke. No er det krevjande tider med krig og kriser, men det trur eg kjem til å gå seg til, seier Jarle Bø, ordførar i Randaberg.

Svekka regjering

Samla har dei to regjeringspartia Arbeidarpartiet og Senterpartiet ein oppslutnad på 29,9 prosent i meiningsmålinga, ned frå 39,8 ved valet.

Av dei 356 norske kommunane har 136 ordførar frå Senterpartiet. Klassekampen har ringt rundt til ei rekkje av dei, men ikkje funne anna enn god stemning og tru på at regjeringa vil klare å snu trenden med dårlege meiningsmålingar.

– Dei har ein veldig krevjande situasjonen med fleire krisar samstundes. Eg synest dei har handtert det bra og gjer så godt som dei kan. Ein kan ikkje berre betale seg ut av krisene, slik ein kunne før, seier ordførar Magnhild Eia i Lund kommune. Ho peikar og på at det å ha finansministeren gjer at det kanskje er meir krevjande for Senterpartiet å profilere seg.

– Vi har jo sett med tidlegare finansministrar, anten Siv Jensen eller Kristin Halvorsen, at det er ein veldig utsett post for eit lite parti, seier ho.

Ikkje jordbrukseffekt

Årets jordbruksoppgjer var rekordhøgt, og i forkant av forhandlingane peika fleire i Senterpartiet at det kunne gje eit løft for partiet. Men både på denne målinga, og på andre som er utført etter resultatet frå jordbruksforhandlingane var klart, ser det ikkje ut til å styrkje posisjonen til Sp.

Ordførar i Bjerkreim kommune Kjetil Slettebø tykkjer det er litt rart.

– Men det er klart at no er det vanskeleg å nå fram med sakene, for når folk kjenner det på lommeboka, så overskygger det alt, seier han.

Ordførar i Sunnfjord Jenny Følling trur regjeringa er nøydde til å gjere noko med dei høge drivstoffprisane for å snu den dårlege trenden på målingane.

– Ein må lytte til grasrota. Eg trur at mellom anna drivstoffprisane som nærmar seg tretti kroner gjer det vanskeleg for transportnæringa og bussnæringa. Det handlar om å ta tak i problemstillingar som rører seg der ute, seier ho.

– Gjer regjeringa det i for liten grad i dag?

– Det er ikkje sett i verk tiltak på dette området, og transportnæringa her blør. Å lytte til problemstillingane og så handle, det trur eg betyr noko for folk.

Høgre fram

Høgre held fram med å gjere det bra på meiningsmålingane, og på denne får dei ein oppslutnad på 27,8 prosent.

Høgre-leiar Erna Solberg er godt fornøgd med det.

– Dette er hyggjelege tal for Høgre. Det er lenge til valet, men veldig motiverande at fleire og fleire målingar syner borgarleg fleirtal. Eg trur mange søkjer tryggleik og ansvarleg politikk i urolege tider som dei vi har no. Kanskje er dette eit uttrykk for at folk forbind det med Høgre, seier ho.

Solberg trur og at veljarane ser til Høgre fordi dei ikkje er fornøgd med Støre-regjeringa sine reverseringar av dei borgarlege reformene.

– Det viktigaste framover vert å halde att på den offentlege pengebruken og bruke pengane på det som bidreg til auka vekst og velferd, heller enn på reverseringar. Både folk og arbeidsplassar er bekymra for eigen økonomi no. Dersom regjeringa saman med SV brukar for mykje oljepengar på feil ting, risikerer dei å auke presset på rentene folk betalar endå meir. Det vil vere uheldig, seier ho.

SV får ein oppslutnad på 8,3 prosent på målingane. Det er betre enn valresultatet i fjor haust, men dårlegare enn snittet på målingane så langt i juni, som er på 9,8 prosent.

Også Raudt går litt attende samanlikna med førre måling, medan KrF ligg stabilt under sperregrensa. Det samme gjer MDG.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production