Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Raudt gjer si beste måling nokosinneSp får dei lågaste tala på fire år

Raudt flyg til himmels

OPTIMIST: Bjørnar Moxnes er glad, men ikkje overraska over oppturen til Raudt. Her er han i gangane på Stortinget. FOTO: SIV DOLMEN

ENDRING: På den ferske meiningsmålinga til Klassekampen er fleire klåre vinnarar og taparar.

Raudt får ein oppslutnad på heile 7,1 prosent på stortingsmålinga Norstat har utført på vegner av Klassekampen og Nationen, noko som er det høgaste partiet nokosinne har hatt på våre målingar.

Det er òg ei stor endring samanlikna med valresultatet i haust, kor Raudt fekk 4,7 prosent og åtte stortingsrepresentantar. Raudts feilmargin på målinga er 1,6 prosent.

– Dette er sjølvsagt veldig bra, men eigentleg ikkje så veldig overraskande, seier Raudt-leiar Bjørnar Moxnes.

Trur han tener på krise

Dei siste vekene har han særleg profilert seg som ein krass kritikar av regjeringa i saker knytt til dei historisk høge straumprisane. Ap-Sp-regjeringa har innført avbøtande tiltak i form av pengestøtte som skal gjere straumrekninga litt billegare for alle, men Moxnes og Raudt meiner det må langt sterkare lut til.

– Måten pandemien og straumkrisa råkar vanlege folk på, gjer at mange no ser at vi treng ei sterk kraft til venstre for regjeringa. Hugs at det var historisk stort fleirtal for forandring i haust, for å kome seg vekk frå auka skilnadar og privatisering, og når regjeringa ikkje leverer på det, så er det ikkje så rart at mange ser til oss, seier Moxnes.

Han tykkjer ikkje det berre er gledeleg, men seier det er viktig at Raudt stel veljarar frå regjeringa.

– Meiningsmålingar er det einaste språket Vedum og Støre forstår, så det er veldig viktig. Det må straffe seg å setje EU framfor omsyna til norsk industri. Viss ikkje vil dei berre halde fram med denne marknadsliberalismen, seier Moxnes.

«Meiningsmålingar er det einaste språket Vedum og Støre forstår»

BJØRNAR MOXNES, LEIAR I RAUDT

Greitt for Ap

Men også Arbeidarpartiet gjer ei ganske god måling denne gongen, i alle fall om vi skal samanlikne med den førre målinga i Klassekampen. Ap er nemleg det partiet som aukar mest, og går frå 21,7 til 24,3 prosent.

– Det gjev motivasjon å vere det partiet som veks mest på denne målinga. Folk er utolmodige og har store forventningar til regjeringa. At regjeringa no leverer godt på den politikken som vart så godt teken i mot i haust, det gjev folk eit prosjekt dei kan tru på, seier partisekretær i Arbeidarpartiet, Kjersti Stenseng.

Stup for Sp

Verre står det til med regjeringspartnar Senterpartiet. Dei får ein oppslutnad på 9,9 prosent og dermed det dårlegaste resultatet dei har fått på ei måling i Klassekampen sidan før stortingsvalet i 2017.

– Vi har eit større potensial enn denne målinga. Hurdalsplattforma gjev eit godt utgangspunkt for dei neste fire åra når det gjeld å satse på heile Noreg og å redusere sosiale og geografiske skilnader. Folk er utolmodige, og det med god grunn etter åtte år med Høgre og Frps sentraliseringsiver. Den siste tida har regjeringa vore nøydde til å handtere vanskelege saker som koronasmitte og høge straumprisar. Vi har sett i verk kraftfulle tiltak for å møte begge krisene. Så forstår vi at trass i tiltaka så er dette krevjande for folk, seier parlamentarisk leiar Marit Arnstad i Sp.

– Ikkje rart

Bjørnar Moxnes tykkjer på si side ikkje det er noko rart at Senterpartiet går attende på meiningsmålingane. Trenden blir også stadfesta på mange andre meiningsmålingar om dagen. På nettstaden pollofpolls.no kan ein sjå at i januar ligg Sp på under 10 prosent på snittet av målingane. Valresultatet var til samanlikning 13,5 prosent.

– Eg kan vel berre nemne stikkorda Ullevål sjukehus, Andøya og Nesna, så treng eg kanskje ikkje å seie meir. Eg sa det på valnatta, at om dei ikkje leverer, så står vi klare til å ta i mot veljarar, og no er det akkurat det som skjer, seier Moxnes.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production