Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Varslerne slo alarm om to advokater med gode kontakter i Skattedirektoratet:

Varsel: Advokater fikk hjelp

SKATTBART: Finansdepartementet har mottatt to alvorlige varsler om Skatteetatens forskjellsbehandling av skattebetalere, der det er forskjell på Jørgen Hattemaker og Kong Salomo. Klassekampen har fått innsyn i svært sladda versjoner av varslene og av departementets gransking av dem. Her er hovedkontoret til Skattedirektoratet i Oslo. Tom Henning Bratlie

INNSIDEHJELP: To av sakene i varselet om kameraderi handlet om konkrete advokater med gode kontakter. Skatteetaten skal ha vegret seg for å gå etter disse.

Klassekampen skrev i går om to varsler som gikk til Finansdepartementet fra ansatte i Skatteetaten høsten 2019.

Varslerne hevdet at «ressurssterke motparter» har fått kontakter de har i Skattedirektoratet, til å sørge for at skattesaker gikk i deres favør.

Det ene varselet peker på to enkeltsaker der advokater skal ha sluppet for billig unna etter å ha fått innsidehjelp.

Klassekampen er ikke kjent med hvilke advokater eller advokatfirmaer det dreier seg om, ettersom Finansdepartementet har sladdet de opplysningene i versjonen av varselet det er gitt innsyn i.

Det framgår av de usladda opplysningene at advokatenes kontakter i direktoratet skal ha styrt utfallet av sakene ved å instruere saksbehandlerne på skattekontoret.

Skal ha fått særbehandling

I omtalen av en annen sak, som ikke handler om advokatfirmaer, står det i varselet at den «bærer preg av de samme reservasjonene mot å ivareta statens interesser i konflikt med ressurssterke motparter som SKD (Skattedirektoratet, journ.anm.) utviser overfor advokater».

To forhold, som dermed handler om advokater, er omtalt tidligere i varselet.

Under mellomtittelen «Mine betraktninger», sammenligner varsleren saker som knytter seg til det første av disse forholdene.

«Etter min oppfatning kan denne forskjellsbehandlingen av ellers like saker ikke forklares på noen annen måte enn at det er tatt utenforliggende hensyn.»

Utenforliggende hensyn skal per definisjon ikke tas med i betraktningen når skattemyndighetene tar avgjørelser.

Om det andre forholdet som omhandler en advokat eller et advokatkontor, står dette: «Etter min oppfatning kan forskjellsbehandlingen mellom [sladda] ikke forklares på annen måte enn at det er tatt utenforliggende hensyn.»

Direktoratet svarer ikke

Klassekampen har i lang tid forsøkt å få et intervju med skattedirektør Nina Schanke Funnemark, men uten hell. Hun tiltrådte i stillingen i september 2020, altså etter at varslene var ferdig behandlet.

Funnemark opplyser i en e-post at direktoratet ikke kjenner varslingssakene utover dokumentene som også Klassekampen har sett.

Klassekampen har i en e-post spurt Funnemark om direktoratet er kjent med tilfeller der advokatfirmaer har gått gjennom direktoratet for å påvirke utfallet av en sak. Hun svarer ikke på hvorvidt de kjenner slike enkeltsaker.

«Ingen skattytere vil normalt kunne påvirke utfallet av en sak ved å gå via direktoratet. Etaten skal likebehandle», skriver hun.

– Hvorfor ber departementet dere særlig om å gjennomgå håndteringen av advokatfirmaer?

«Det må departementet svare på», skriver Funnemark.

– Er det problematisk dersom advokatfirmaer kan gå via direktoratet?

«Skatteetaten vil behandle alle henvendelser vi mottar, også fra advokatfirmaer, i henhold til god forvaltningsskikk uavhengig av om henvendelsen sendes til skattekontoret eller direktoratet», skriver skattedirektøren.

Hun påpeker at Skattedirektoratet i utgangspunktet skal videresende henvendelser om enkeltsaker til skattekontoret som behandler saken. I mai i år var Skatteetatens retningslinjer for instruksjon i enkeltsaker ferdige. Disse ble utarbeidet etter at Skatteetaten mottok et strengt brev fra Finansdepartementet.

– Har Skatteetatens praksis for kontakt med advokatfirmaer endret seg? I så fall hvordan?

«Skatteetaten har ingen egen rutine for advokathenvendelser. Endringen av vår rutine handler om dokumentasjon og begrunnelse når instruksjonsmyndighet benyttes», skriver Funnemark og legger til:

«Nå, som før, behandles enkeltsaker av skattekontoret. Direktoratets rolle er som hovedprinsipp å gi overordnede rammer for etatens virksomhet, men har instruksjonsmyndighet.»

Uklare motiver

Finansdepartementet fant ingen lovbrudd etter å ha undersøkt varslene, og de fant ikke at direktoratet hadde tatt utenforliggende hensyn.

De fant imidlertid brudd med god forvaltningsskikk og sendte et krast brev til Skattedirektoratet, som Klassekampen skrev om i går. Det er i dette brevet direktoratet blir bedt om å gjennomgå praksis og rutiner for instruksjon i enkeltsaker.

«Det er behov for tydelige ansvarslinjer i slike saker», skriver departementet.

Departementet ber også Skatteetaten gjennomgå praksis og rutiner for «håndtering av advokatfirmaer som skattesubjekter».

Det er altså snakk om advokatfirmaene selv som skattebetalere, ikke om deres klienter. Finansdepartementet ber også om at rutiner for «direktoratets rolle i enkeltsaker om lemping» blir gjennomgått.

Når skattemyndighetene gir lempning, slipper den skattepliktige å betale et krav. Det kan være på grunn av livssituasjonen til den skattepliktige, eller det kan være av hensyn til skattemyndighetene selv.

Regelverket stiller strenge krav til når Skatteetaten kan innvilge søknader om lempning. I bakgrunnsnotatet etter departementets gransking heter det at:

«Varslene har vist at bruken av instruksjonsmyndighet i enkeltsaker, kan reise spørsmål om hva som er grunnen til direktoratets inngripen, og om bruken av instruksjonsmyndigheten er vilkårlig».

TIPS OSS! Har du tips i denne saken, ta gjerne kontakt med Klassekampens gravegruppe: gravegruppa@klassekampen.no Ønsker du å sende sensitive tips, finner du oppskriften for hvordan du går fram her: klassekampen.no/side/tips-oss

UNNTATT OFFENTLIGHET: Finansdepartementet har mottatt to alvorlige varsler om at Skatteetaten forskjellbehandling av skattebetalere. Store deler av det ni sider lange varslet Klassekampen har fått innsyn i, er sladdet.
SKATTBART: Finansdepartementet har mottatt to alvorlige varsler om Skatteetatens forskjellsbehandling av skattebetalere, der det er forskjell på Jørgen Hattemaker og Kong Salomo. Klassekampen har fått innsyn i svært sladda versjoner av varslene og av departementets gransking av dem. Her er hovedkontoret til Skattedirektoratet i Oslo.
KLAR TALE: Jussprofessor Benedikte Moltumyr Høgberg mener det er tydelig at Skattedirektoratet bryter loven når de instruerer skattekontorene i enkeltsaker. Her er hun ved Det juridiske fakultet i Oslo.
SPØRRENDE: Carl I. Hagen (Frp) vil ha svar fra Finansdepartementet etter varsler om forholdene i Skattedirektoratet. – Det vi i hvert fall ikke skal ha, det er at det er bekjent­skaper som styrer dette. Det er jo korrupsjon, sier Hagen. FOTO: CHRISTOPHER OLSSØN
Serie:

Varsler i skatteetaten

Varslere hevder at direktoratet har grepet inn i skattekontorenes saksbehandling etter påvirkning utenfra.