Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Trass i pandemi vil fleire inn på marknadenNytt Viken-selskap søker om løyve for 60 drosjar

Må slåst om kundane

TUXEN-TAXI: Glenn Tuxen er drosjeeigar og styreleiar i Oslo Taxiforeining og ønsker dei som vil etablere seg i drosjenæringa lukke til.

VEKS: Ei veke etter liberaliseringa av drosjenæringa, er det søkt om løyve for fleire hundre nye drosjar. Kampen om kundane i den kriseråka næringa vert endå hardare.

Knapt ei veke etter at regjeringa rulla ut nye reglar for drosjenæringa, er det søkt om løyve for 487 drosjar, fordelt på 104 søknadar.

Det viser tal Klassekampen har henta inn frå dei elleve fylkeskommunane i landet som administrerer drosjeløyva.

Frå før er det 8040 drosjeløyve i Noreg, av dei er 1750 i Oslo og 1240 i Viken. I Oslo er det kome inn søknadar frå 18 føretak, som samla har søkt om løyve for 231 drosjar. Eit føretak har søkt om løyve for 100 drosjar, ein annan søker om løyve for 10 drosjar, mens dei fleste søker for éin bil.

«Behovet er ikkje til stades. Det blir fleire som kjempar om dei same kundane»

GLENN TUXEN, DROSJESJÅFØR I OSLO

I Viken er det kome inn 20 søknadar på 88 løyve, der éin søknad omfattar 60 drosjar. Også Rogaland skil seg ut, der det er søkt om 73 løyve fordelt på 9 søknadar.

Færre kundar

– Lykke til for alle nye, seier drosjeeigar Glenn Tuxen.

Tuxen, som er styreleiar i Norsk Taxiforbund avdeling Oslo, spår permitteringar, oppseiingar og konkursar framover i drosjenæringa.

Kampen om kundane er nemleg knallhard. Med dei nye smitteverntiltaka er det venta at endå færre har behov for drosje.

– Det finst knapt transport til nokon. Det er krise for veldig mange no etter den siste stenginga før helga. Etter tysdag blir det fullstendig katastrofe for veldig mange, seier Tuxen og legg til:

– For dei som skal inn i marknaden, blir det kjempetøft. Behovet er ikkje til stades. Då blir det endå fleire som kjempar om dei same kundane.

Går heil dag utan oppdrag

Blant reglane som blir fjerna med drosjereforma, er taket på kor mange drosjar som kan køyra innanfor ulike løyvedistrikt.

At reglane for løyvedistrikt blir oppheva, inneber også at drosjar med løyve kan køyra over heile landet.

Ifølge Tuxen kan det gå meir enn éin time utan køyring midt på dagen i hovudstaden no. Drosjar som står på Gardermoen, kan stå ein heil dag utan tur.

– Rundtom er det katastrofe. Dei ventar opp mot 11–12 timar utan å køyra ein einaste tur på Gardermoen. Det har eg god dekning for å seia. Då går det eit heilt skift utan noko å gjera, seier Tuxen.

Ifølge han er det fleire som har levert inn løyva sine.

– Kva tenker du om at regjeringa lanserte reforma no?

– Me bad om ei ytterleg utsetting, til minst juli neste år. Men nei, det er viktig å ikkje høyra. Med ei ny nedstenging blir det like stor krise som i mars–april, seier han.

– Ville det vore behov for fleire drosjar i normale tider?

– Nei, ikkje i det heile tatt. Det generelle transporttilbodet er blitt så mykje betre.

Positiv til reforma

Ammad Chauhdary, som er blant 20 søkarar i Viken som søker om drosjeløyve, ser derimot lyst på situasjonen og dei nye reglane. Han har i dag eit enkeltpersonføretak med sjåførar og har no starta aksjeselskapet Auto VIP AS, som har søkt om 60 løyve.

Det er 25 elbilar og resten hybrid, gjennom eit prosjekt i Oslo der kommunen bygger ladestasjonar på taxihaldeplassane. Chauhdary er klar.

– Eg har fått kontorlokale i Oslo, eg har sjåførar som ventar på bilar, seier han.

Chauhdary er under paraplyen til Norgestaxi Oslo, der han har vore i mange år og ser no sjansen til å utvida når taxireforma opnar for at aksjeselskap kan få løyve. Han er positiv til liberaliseringa.

– Eg synest det er veldig bra. For meg er det veldig bra, men vi for sjå korleis det vert.

Norgestaxi har offentlege kontraktar som pasientkøyring i osloregionen som sikrar dei stor trafikk, og er difor ikkje redd for overetablering.

– Me har både offentleg køyring, privatkøyring og andre bestillingar. Det går heilt bra, seier Chauhdary.

Anita Grønlund er spesialkonsulent i Bymiljøetaten i Oslo, som får inn søknadane. Ho seier talet stig dagleg, men dei trudde det skulle ha kome inn endå fleire søknadar.

– Me veit at det er blitt forseinkingar på dokument, både hos politi og Skatteetat. Det kan også skuldast pandemien, seier Grønlund.

Git: master, Env: production, Sanity: production