Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Tilhengerne av Y-blokka mener at de har identifisert en «akilleshæl» i regjeringens rivetillatelse:

Håper på en siste skanse

DÅRLIG TID: Advokat Berit Reiss-Andersen i DLA Piper kjemper for å bevare Y-blokka inntil det varslede søksmålet mot staten er blitt behandlet i en domstol.

Y-blokka får hjelp av kjendisadvokat Berit Reiss-Andersen, som ber Riksantikvaren frede bygget midlertidig.

Etter at regjeringen i februar ga klarsignal for å igangsette riving av Y-blokka, har det sett mørkt ut for tilhengerne av å bevare bygget som nasjonalt kulturminne.

Nå har de engasjert en av landets fremste jurister, advokat Berit Reiss-Andersen i advokatfirmaet DLA Piper, til å snu alle steiner.

I en begjæring som er sendt til Riksantikvaren på vegne av Norske arkitekters landsforbund (Nal) og Fortidsminneforeningen, ber Reiss-Andersen om at Y-blokka blir midlertidig fredet inntil søksmålet mot staten er avgjort.

– Når et objekt med så stor verneverdi som dette, står i akutt fare for å bli utsatt for en uopprettelig skade, har Riksantikvaren etter kulturminneloven myndighet til å vedta midlertidig fredning, sier Reiss-Andersen.

– Uvanlig virkemiddel

Foruten å være advokat og partner i DLA Piper, er Reiss-Andersen kjent som nobelkomiteens leder. Hun har også vært leder av Advokatforeningen og statssekretær i Justisdepartementet under Jagland-regjeringen.

Nå kaster hun seg inn i kampen for å redde Y-blokka på vegne av sine klienter i Nal og Fortidsminneforeningen.

Som Aftenposten meldte tidligere denne måneden, har en anonym giver sagt seg villig til å dekke alle saksomkostninger og advokatsalærer knyttet til det kommende søksmålet mot staten.

AKSJONERER: Y-blokkas forsvarere har det travelt med å stoppe riving. Byantikvar Janne Wilberg var en av talerne da aktivistene gikk i demonstrasjonstog til Stortinget i januar. FOTO: HANNE MARIE LENTH SOLBØ

Reiss-Andersen håper at Riksantikvaren, som er blitt overkjørt av departementet i spørsmålet om bevaring av Y-blokka, vil gripe anledningen.

– Å begjære midlertidig fredning er muligens et litt uvanlig virkemiddel. Men dette vil gi Riksantikvaren en historisk mulighet til å mane til ro og få alle parter til å utvise forsiktighet, sier hun.

Ifølge kulturminneloven har departementet rett til å midlertidig frede et byggverk som er til vurdering for permanent fredning.

Men i en forskrift til loven slås det fast at myndigheten for midlertidig fredning er delegert videre til Riksantikvaren. Berit-Reiss Andersen viser til at Y-blokka var på god vei til å bli fredet på permanent basis allerede i 2010. Under et møte for å koordinere den såkalte landsverneplanen for regjeringskvartalet i juni 2010 ble det vedtatt at Y-blokka skulle ha høyeste vernestatus, «verneklasse 1».

Men 22. juli året etter detonerte terrorbomba i regjeringskvartalet, og Riksantikvaren måtte sette verneplanene på vent.

– Det er et faktum at Riksantikvaren og staten var enige om bygningens verneverdi forut for terrorangrepet. Det at er altså ikke slik at byggets verneverdi ble redusert som følge av terrorangrepet, snarere tvert imot, sier Reiss-Andersen.

Hun mener dette er det svake punktet i regjeringens rivetillatelse – «en akilleshæl» som hun vil utfordre. At staten under planleggingen av et nytt regjeringskvartal konkluderte med at Y-blokka likevel må rives, er ikke et gyldig argument når staten og alle fagmyndigheter mener at bygningen har verneverdi.

– Hele formålet med kulturminneloven er å beskytte verneverdige objekter mot inngrep, selv om det foreligger andre mer eller mindre rasjonelle og veloverveide hensyn.

– Regjeringen avgjør

Riksantikvar Hanne Geiran har heller ikke lagt skjul på hvor hun står i striden om Y-blokkas framtid. I april fjor, da Statsbygg søkte plan- og bygningsetaten i Oslo om rivetillatelse, brøt Riksantikvaren med sin vanlige saksbehandlingspraksis og sendte en skarp innsigelse med påpekning av flere alvorlige mangler i saksbehandlingen.

– Som riksantikvar er det min oppgave å si fra når store kulturhistoriske, arkitektoniske og kunstneriske verdier står på spill, uttalte Geiran til Aftenposten i fjor.

Likevel er det høyst usikkert om det nye framstøtet fra Y-blokkas forkjempere vil få gjennomslag hos Riksantikvaren.

Til Klassekampen forteller Geiran at Riksantikvaren bare har en rådgivende rolle i saker hvor det er staten som er eier.

– Det er riktig at vi kan bruke midlertidig fredning som et virkemiddel. Dette gjelder særlig i saker hvor man trenger mer tid til å utrede verneverdier og til å vurdere om et kulturminne skal permanent fredes, sier Geiran.

«Dette vil gi Riksantikvaren en historisk mulighet til å mane til ro og få alle parter til å utvise forsiktighet»

BERIT REISS-ANDERSEN, ADVOKAT

Men så vidt jeg vet er dette aldri blitt bruk for bygninger som er i statlig eie. Fredning av statlige bygninger skjer ved forskrift, og da må den statlige eieren og Riksantikvaren være enige om at bygningen skal fredes.

Geiran bekrefter at Riksantikvaren i forrige uke mottok begjæringen fra DLA Piper, og hun anslår at svaret vil bli klart i løpet av denne uka.

– Vi kan ikke forskuttere svaret vi vil gi på denne henvendelsen, sier Geiran.

– Ingen bør være i tvil om hva Riksantikvaren mener om Y-blokkas verneverdi, både kulturhistorisk og kunstnerisk. Men det er regjeringen som fatter den endelige beslutningen.

– Fredning er usannsynlig

Advokat og førsteamanuensis Michael Kahn er spesialist på kulturminnerett og har skrevet lærebok om temaet.

Han viser til at det er staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet som har det øverste ansvaret for å avveie de ulike samfunnsinteressene som står på spill.

I sin begrunnelse for å rive har departementet lagt vekt på sikkerheten for landets styrende organer.

– Dette er blitt vurdert opp mot andre hensyn, som behovet for å ivareta vår felles historie og kultur. Deretter har partene og ulike faginstanser fått anledning til å gi uttrykk for sine synspunkter, sier Kahn.

– Når departementet har kommet fram til at andre hensyn enn Y-blokkas verneverdi veier tyngre i vektskåla, så vil det være usannsynlig at Riksantikvaren gjennomfører en midlertidig fredning.

Git: master, Env: production, Sanity: production