Finansminister Trygve Slagsvold Vedum meiner at den høge delen folk på trygd og sjukeløn, ikkje er berekraftig på lang sikt.

Mange sjuke uroar Vedum

BEKYMRA: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) tykkjer det er svært urovekkjande at stadig fleire står utanfor arbeidslivet. Her er han fotografert på sitt kontor i Finansdepartementet.

Tal frå Nav syner at det dei siste ti åra har vore ei dobling i talet på unge som får ­uføretrygd frå Nav. Samstundes har talet på folk i arbeid som får sjukepengar, også auka.

Politikk