Imperialisme på moxnesk

Ordet «imperalisme» er eit viktig verktøy i sosialistisk tenkjing og har vore ein sentral del av sosialistiske tendensar sine verdspolitiske analysar i over hundre år. Det er òg eit nøkkelomgrep i Bjørnar Moxnes sitt resonnement for å forklare Raudt sin tilslutnad til fleirtalslina i Ukraina-politikken.

Debatt