Etaten

I vår flytta fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen delar av leiargruppa i Fiskeridirektoratet frå Bergen til Bodø og Tromsø. Kvifor skulle ein velfungerande etat i Bergen flytte delar til Nord-Noreg i staden for at Oslo må gje frå seg nokon statlege arbeidsplassar? kunne ein spørje seg, på same måten som at det er eit godt argument mot å flytte eksisterande etatar ut av Oslo. Difor vil ein heller leggje nye etatar utanfor Oslo, som dei seks tilsette i Daglegvaretilsynet som vart lagt til Porsgrunn.

Dagboka