Kva no, krigshissar?

Krig er politikkens framhald med andre midlar, skriv den legendariske militærteoretikaren Carl von Clausewitz. Dette har mange gløymt, og det hadde ein gløymt då ein diskuterte korleis vi skulle møte Russland i opptakten til og byrjinga av krigen. Kva tid ein går til krig og kva tid ein inngår fredssamtalar følgjer ein logikk som ein kan kjenne att frå politikken. Ein nyttar dei midlar ein har, anten det er armékorps eller valresultat og moglege koalisjonspartnarar.

Debatt