Klimautvalget legger inn en voldsom opptrapping i bruken av biomasse for å kutte i CO2-utslipp. Det vil, paradoksalt nok, øke utslippene.

Klimautvalg på ville veier

Norges utslipp av klimagasser fra energibruk og industriprosesser var i 2022 på 49 millioner tonn CO₂-ekvivalenter. I henhold til vår forpliktelse i Paris-avtalen skal disse utslippene reduseres med minst 95 prosent innen 2050, det vil si til under fem tonn CO₂-ekvivalenter.

Kronikk