Kostnadene ved å bygge havvind øker. NVE-sjef Kjetil Lund mener utfordringene står i kø for havvindsatsingen.

Havvind blir dyrere

Feier ikke ­under ­teppet: NVE-direktør Kjetil Lund ønsker havvindssatsingen alt godt, men er tydelig på at mange utfordringer må løses hvis man skal nå ambisjonene om 30 GW havvind innen 2050.

Med havvind ønsker regjeringen å doble norsk kraftproduksjon på 17 år. Innen 2040 vil de ha cirka 1500 turbiner, som produserer til sammen 30 Gigawatt i norske farvann. Ambisjonene er i tråd med anbefalingene i rapporten fra regjeringens energikommisjon.

Kjetil Lund, sjef i Vassdrags- og energidirektoratet (NVE) advarer om at havvindsatsingen vil møte en bølge av utfordringer.

– Vi sier ikke at det er umulig å nå målene, men de er svært ambisiøse. Vi har mye jobb foran oss, sier Lund.

I et høringssvar til forslagene fra energikommisjon har NVE en liste med utfordringer de mener gjør det «svært ambisiøst» å nå regjeringens mål. De framhever utfordringer knyttet til arealbehov, muligheten for praktisk gjennomføring, økonomisk realisme, virkninger på kraftsystemet og behovet for nett. I tillegg er det dyrt. «Havvind er per i dag heller ikke lønnsomt, og en stor utbygging vil kreve omfattende økonomisk støtte fra myndighetene,» skriver NVE.

Prisen for å bygge øker

Lund mener det er usikkert når og om havvind vil lønne seg økonomisk.

– Per i dag er det ikke lønnsomt og per nå er kostnadene på vei oppover. De siste 10–15 årene har kostnadene ved å bygge fornybar bare falt og falt. Mange trodde det skulle fortsette sånn, men det er ikke tilfellet, sier han.

– Grunnen er sammensatt. Kapital er dyrere, råvarer og energi er dyrere, og flaskehalser i produksjonsleddet gjør at kostnadene stiger. Alt dette drar prisen opp. Så vet vi ikke om dette er en hump i veien eller en langvarig trend.

En ny rapport fra Rystad Energy antyder at kostnadene kan gå videre opp. Den spår økt prisvekst på havvind i 2024/2025. Årsaken er stort underskudd på råvarer, deler og fartøy som trengs til utbyggingen. Rapporten ble først omtalt av bransjenettstedet Europower.

– Er det en sjanse for at havvind aldri blir lønnsomt?

– Det blir feil av meg å spå. Det er ikke slik at Gud har bestemt at havvind blir økonomisk lønnsomt, men det kan godt være og jeg håper det blir det. Så er det mange faktorer på kostnad og inntektssida som endrer seg raskt. Akkurat nå øker kostnadene, sier Lund.

NVE-direktøren understreker at usikkerhet om inntjening ikke betyr at det er feil av staten å subsidiere havvindutbygging.

– En utbygging kan være samfunnsøkonomisk lønnsom, selv om den ikke er det for produsentene. Da må vi som samfunn finne løsninger for å fordele inntekter og kostnader slik at gode prosjekter blir gjennomført, sier Lund. Samfunnsøkonomisk nytte kan være tryggere kraftforsyning, billigere strøm og drahjelp til ny næring.

– Det som er vanskeligere å se for seg er at man skal bygge en svær ny næring hvis den er permanent støttetrengende, sier han.

Areal og nett

Penger tar mye plass i havvindsdebatten, men andre problemer kan bli vel så krevende. Kraftnettet i Norge må tilpasses enorme mengder ny kraft som skal inn i systemet. Det kan bli bråk.

– Det er en stor koordineringsjobb som må gjøres. Vi la fram en analyse om nettløsninger for vindkraft i Sørlige Nordsjø 2 for noen uker siden. Den gir 1,5 gigawatt ny kraft, bare 5 prosent av regjeringens ambisjon, men det er likevel nok til at Statnett vurderer at det bli behov for en ny kraftlinje fra øst til vest i Norge. Sånne prosesser tar lang tid. De skaper store diskusjoner om natur, miljøinngrep og visuelle effekter. Slike utfordringer vil vi nok få på de siste 95 prosentene også, sier Lund.

Vil ta seg tid

Mens kraftbransjen og regjeringen ivrer etter å komme i gang, advarer NVE i sitt høringssvar mot å forhaste seg:

«For at utbygging av havvind i Norge ikke skal gi vesentlig negativ påvirkning på andre interesser i havet, er det viktig med grundige, tverrfaglige prosesser, ikke minst i åpningsfasen. Det er også vesentlig at arbeidet ikke forhastes eller forskutteres, for å sikre at valgene tas på et forsvarlig faglig grunnlag,» skriver NVE.

– Hvordan rimer dette med målet om «Mer av alt – raskere?»

– Det er viktig for oss at ting ikke tar lengre tid enn nødvendig, men vår erfaring er at grundige prosesser lønner seg. Hvis du ikke tar deg tid til en grundig og inkluderende prosess så kan du ha framgang en periode, før ting plutselig stopper opp. Vi stanset prosesser med vindkraft på land i 2019 og nesten ingenting har skjedd siden da.

– Føler du deg som en gledesdreper når du kommer trekkende med alle disse problemene?

– Nei. Jeg ønsker havvindsatsingen vel, og vi i NVE skal gjøre en god jobb for å realisere det politikerne ønsker. Men, vi gjør ikke jobben vår ved å later som reelle utfordringer ikke eksisterer. Havvind blir ikke mer lønnsomt av at vi later som. Utfordringene må løses, sier Lund.

Rettelogg 14. mai: I den opprinnelige versjonen av denne saken ble NVE-direktøren ved en feil sitert på at utbygging av havvind er samfunnsøkonomisk lønnsomt selv om den ikke er lønnsom for produsentene. Det han sa er at havvind "kan være" samfunnsøkonomisk lønnsomt. Dette er rettet i teksten.

Innenriks