Ei rekkje fylkeslag i Arbeidarpartiet vil presse regjeringa til å auke satsane på trygder og sosiale ytingar på landsmøtet i mai.

Grasrota vil auke trygda

VERT PRESSA: Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) vert pressa av sine eigne. Her frå stortingssalen i spørjetimen tidlegare i år.

Det ligg an til eit ekte trygdeoppgjer på Arbeidarpartiets landsmøte i mai.

I forkant av landsmøtet har Ap-fylkeslaga frå Innlandet, Vestland, Akershus, Oslo og Vestfold og Telemark alle sendt inn krav til sin eigen arbeidsminister om at trygdene og dei sosiale ytingane må opp.

Både ein auke i barnetrygda og ein gjennomgang av dei sosiale ytingane generelt for å tilpasse dei til dei krevjande tidene er ein fellesnemnar i forslaga frå dei fem ulike fylkesaga. Også AUF kjem med liknande krav.

Regjeringa har møtt dei dystre økonomiske tidene med ein stram økonomisk politikk, og grasrota i Arbeidarpartiet ser ikkje ut til å vere nøgd med det.

– Folk skal ikkje stå med hua i handa, og det må vere lov for folk i Ap å vere kritisk til systemet sjølv om vi sit med makta, seier leiar i Innlandet Arbeidarparti Lise Selnes.

Store skilnader

Fylkeslaget i Innlandet har kome med fleire forslag til uttaler til landsmøtet, mellom anna ein som har fått namnet «Minstesats på trygd og stønad må økes».

– I Innlandet har det vore store skilnader mellom folk i mange generasjonar, så dette er det eit stort engasjement for her i området. Vi har også mange partimedlemmar med inngåande kunnskap om dette og om NAV-systemet, seier Selnes og legg til:

– Før dei byrja å verve oppe i Trøndelag, var vi det fylkeslaget med flest medlemmar i Arbeidarpartiet, så vi er eit lag med mykje tyngde når vi går inn for dette her, seier ho.

– Raudt har jo gjort det veldig bra på målingane det siste året og har profilert seg nettopp på sosialpolitikk. Kjenner de konkurransen frå dei?

– Vi er vel framleis større enn dei, håpar eg. Eg tenkjer at desse sakene er viktige for eit parti som Arbeidarpartiet uansett kva Raudt gjer eller korleis det går på meiningsmålingane.

Stort trykk

Det er ikkje berre Innlandet som ønskjer meir pengar til trygd og stønader.

I Arbeidarpartiet er det dei ulike lokallaga som sender inn forslag til uttaler til landsmøta. Så vel fylkesstyra om dei støttar forslaga eller ikkje.

Oslo Arbeidarparti har sendt vidare ein uttale frå Sinsen og Carl Berner Ap, som tek til orde for mange grep for å endre sosialpolitikken.

Lokallaget vil mellom anna auke barnetrygda og sytre for at alle stønader og ytingar er til å leve av.

– Det er aukande skilnader i Noreg, og den siste tida har vi sett at fattigdom har kome særleg til syne, seier Helge Flø Kvamsås i Sinsen og Carl Berner Arbeidarpartilag.

Han fortel at ønsket om ei styrking av sosialordningane har brei støtte i Oslo Arbeidarparti.

– Med dyrtid og rentevekst, så har velferdsstaten ei viktig rolle å spele framover. Vi må sikre folk ein minste levestandard, og det finst ein del område der det er gode grunnar til å auke ytingane. Vi peikar ut ei retning i vår uttale og så er det ein jobb som må gjerast i regjeringa og i Stortinget, seier han.

Tidlegare denne veka omtalte Klassekampen at årsmøtet i arbeidsminister Marte Mjøs Persen sitt eige fylkeslag Vestland har gjort eit vedtak om at sosialhjelpssatsane bør auke.

Barrierar i arbeidslivet

Ein annan fellesnemnar i forslaga om å auke trygdene er at det samstundes vert jobba for at dei som står utanfor arbeidslivet, skal få fleire moglegheiter til å kome seg på innsida.

Stjørdal Arbeidarparti kjempar for at folk skal få dagpengar også når dei byrjar i deltidsstillingar. Dersom du tidlegare har gått på dagpengar, men så får ei 80 prosent stilling, vil dei altså at du skal få 20 prosent dagpengar.

– Det er for å senke barrierane for folk som står utanfor arbeidslivet. Vi har ein halv million menneske som står utanfor jobb og utdanning, og vi må tenkje på korleis vi kan gjere det lettare for dei å prøve seg i arbeidslivet samstundes som dei har ei inntekt det går an å leve av, seier Jan Inge Kaspersen i Stjørdal Arbeidarparti.

Trøndelag Arbeidarparti er eit av fylkeslaga som har sendt inn fleire resolusjonsforslag knytt til trygd og sosiale stønader.

– Eg trur det handlar om den tette kontakten vi har med folk kringom. Vi ser at det er mange som kjem til oss med forteljingar om at dei taper pengar på å prøve å skaffe seg ei anna form for inntekt, og vi ser at det er mange som har det krevjande i dei tidene vi er inne i no, seier Kaspersen.

Politikk