Fylkeslaga som støtter Tonje Brenna som ny Ap-nestleiar, sender 158 av 300 delegatar på landsmøtet i mai.

Brenna har fleirtalet

I TET: Tonje Brenna ønskjer å bli ny nestleiar i Arbeidarpartiet, og ligg godt an til å bli det.

Eit under må skje om ikkje Tonje Brenna blir ny Ap-nestleiar i mai.

Kunnskapsministeren er nemleg foreslått av sju Ap-fylkeslag – som i sum har fleirtalet av delegatane på vårens landsmøte.

Spørsmålet om kven som skal inn i Ap-leiinga, har blitt heftig debattert i media dei siste vekene. Men om ein ser på tala, er eitt spørsmål langt på veg avgjort allereie:

  • Akershus, Agder, Innlandet, Trøndelag, Møre og Romsdal, Nordland og Troms har alle foreslått Brenna som nestleiar. Dei sju laga sender til saman 158 av 300 delegatar til landsmøtet.
  • Rogaland har spelt inn Hadia Tajik. Fylkeslaget har 17 delegatar.
  • I tillegg har Oslo Ap vedteke at det ynskjer endringar i toppleiinga og sentralstyret, utan å peike på einskilde namn.

Signal til Følsvik

Ingen av fylkeslaga bind delegatane sine til å røyste i tråd med vedtaket. Det er med andre ord inga automatikk i at delegatane frå Brenna-fylka røyster på ho.

– Vi har ikkje ein gong diskutert om vi skal binde delegatane til å røyste i tråd med vedtaket, det har ikkje vore oppe, seier nestleiar Øystein Slette i Akershus Arbeidarparti.

Likevel er fleirtalsstøtta til Brenna eit glasklart signal til valnemnda i Ap, som formelt har jobben med å foreslå korleis partileiinga skal sjå ut. LO-sjef Peggy Hessen Følsvik leiar valnemnda.

Tradisjonen i Ap er at valnemndas innstilling vert vedteke einstemmig på landsmøtet.

I dag er Bjørnar Skjæran nestleiar. Forutan Brenna er stortingsrepresentant Hadia Tajik føreslått av fleire profilerte Ap-politikarar den siste tida. Viss begge to skal inn i toppleiinga, må både sitjande partisekretær Kjersti Stenseng og nestleiar Bjørnar Skjæran skiftast ut.

Det er variasjon i vedtaka som er gjort rundt om i fylkeslaga. Til dømes har Akershus Arbeidarparti spelt inn Tonje Brenna utan å presisere om ho bør inn på den ledige plassen ved sidan av sitjande nestleiar Bjørnar Skjæran. Innlandet Ap har derimot presisert at det er til den ledige plassen dei føreslår Brenna.

Øystein Slette i Akershus Ap tykkjer det er fint at partiet har ein open debatt før innstillinga frå valnemnda kjem.

– Eg trur på opne prosessar, og tykkjer det har vore gode diskusjonar dei siste vekene. Så er det opp til valnemnda å bestemme, seier han.

Ingen stemmetvang

Fylkesleiar Lise Selnes i Innlandet Ap fortel at hennar fylkeslag i utgangspunktet ikkje hadde planar om å peike på Tonje Brenna som nestleiar. Grunnen er at Brenna kjem frå eit anna fylke, nemleg Akershus.

– I utgangspunktet ville vi i Innlandet berre spele inn nokre lokale kandidatar frå vårt eige fylke, men då det vart ein så heftig offentleg debatt i heile landet om desse to kandidatane, så valde vi i tillegg å gjere eit vedtak på at vi ønskjer Tonje som nestleiar, seier ho.

– Er det nestleiarplassen som står ledig de ønskjer at Brenna skal få, eller er de opne for at ho kan byte ut nestleiar Bjørnar Skjæran?

– Nei, det er på den ledige plassen vi har foreslått henne, seier Selnes.

Vil ha begge

Sjølv om alt no ligg til rette for at Tonje Brenna blir ny nestleiar, er det framleis ubesvarte spørsmål om den øvrige partileiinga:

  • Hamar Ap har foreslått at partisekretær Kjersti Stenseng ikkje bør få halde fram.
  • Fleire Ap-profilar på Stortinget har argumentert for at både Brenna og Tajik bør bli nestleiarar. Då må i så fall Skjæran ut av toppleiinga.

Kvinnepolitisk leiar Wenche Pedersen i Finnmark Arbeidarparti tilhøyrer den siste gruppa. At Brenna har fleirtalet i ryggen, tykkjer ho ikkje bør vere noko hinder for Hadia Tajik.

– Eg trur det er fleire som ser at vi treng skikkeleg utskifting. Det beste hadde vore om både Hadia og Tonje kom inn som nestleiarar, seier ho.

Jarle Nilsen i Rogaland Arbeidarparti har ikkje gitt opp håpet om å få Hadia Tajik som nestleiar, sjølv om Brenna har brei støtte.

– Ikkje minst på grasrota i lokallaga ser vi at det er mange som ønskjer Hadia som nestleiar. No er det opp til valnemnda å kome med ei innstilling. Vi er framleis veldig klare på at vi vil ha Hadia som nestleiar, seier han.

Politikk