Eigarskap

Førre veke handsama Stortinget eigarskapsmeldinga, der dei tek stilling til det statlege eigarskapet. Fleirtalet er ganske samde om at ting fungerer bra slik det er. Det er interessant, med tanke på kor særeige det norske statlege eigarskapet er i ein verdssamanheng.

Dagboka