Hasan

  • Oslo tingrett påførte torsdag Utlendingsnemnda (Une) et ydmykende nederlag. I saken der norske utlendingsmyndigheter har forsøkt å kaste 19-åringen Mustafa Hasan ut av Norge – landet han har bodd i siden 2008 – ble det felt en knusende dom. Tingretten slår fast at Hasans mangeårige botid og tilknytning til landet gjennom oppveksten verken er tilstrekkelig vurdert eller tatt hensyn til av Une, som også avkreves 1,6 millioner kroner i saksomkostninger. «Dette må anses som en saksbehandlingsfeil som har ledet til et mangelfullt og uriktig avgjørelsesgrunnlag på punkter av betydning for vedtaket vedrørende opphold på humanitært grunnlag etter utlendingsloven paragraf 38», heter det i dommen. Une hadde på forhånd varslet at de ville gi saken en ny behandling dersom de tapte saken i tingretten.