Med pisk mot folket

Så måtte det skje likevel. Den 13. juni 2016 vedtok Stortinget med tre firedels fleirtal å leggja Finanstilsynet inn under full EU-styring. Sjølv regjeringa veit at denne delvise EU-innmeldinga er grunnlovsstridig, så dei har kokt i hop ei «lur» løysing der det norske finanstilsynet formelt er lagt under visse EØS-organ, men altså reelt direkte under EU.

Debatt