Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Reineiere på Fosen kan godta å la vindturbinene stå, om turbinene plukkes ned før konsesjonstida på 25 år er ute.

Åpner for å la turbinene stå

KAN STÅ: Reineierne i Sør-Fosen sijte har foreslått en kompromissløsning der vindturbinene på Storheia på Fosen stå, men ikke ut konsesjonstida på 25 år. Foto: Heiko Junge / NTB

Reineierne i Sør-Fosen sijte er åpne for en kompromissløsning der vindturbinene får stå, mot at de tas ned før konsesjonstida på 25 år er ute. Det forteller reineiernes advokat Eirik Brønner til Klassekampen.

– Reindrifta kan være villig til å inngå en avtale om en begrenset driftstid for vindkraftverket. Det vil si at man blir enige om at det skal få stå, men ikke ut konsesjonstida på 25 år, sier Brønner.

Kompromiss

Etter at Høyesterett slo fast at vindparkene på Fosen bryter med menneskerettighetene til reindriftsutøverne i området, har konflikten virket fastlåst. Olje- og energidepartementet ønsker løsninger der turbiner og rein kan leve side om side, mens reindrifterne tilsynelatende har avvist alle andre forslag enn å rive turbinene.

Nå forteller Brønner at Sør-Fosen sijte framla dette forslaget for Fosen Vind, som eier vindkraftverket på Storheia, rett etter at Høyesterett avsa sin dom høsten 2021.

Reinbeitedistriktet var, og er fremdeles, villige til å droppe kravet om at turbinene må fjernes umiddelbart, dersom Fosen vind går med på å begrense konsesjonstida og deretter plukke ned turbinene.

Brønner tror begge parter kan ha noe å vinne på en slik avtale.

– Utbygger ville oppnådd at reindrifta ikke står fast ved krav om at vindmøllene må rives nå og går med på at de får stå en viss periode, men ikke full konsesjonstid. Reindrifta ville på sin side fått forutsigbarhet for når vindmøllene skal tas ned. Det er en kompromissløsning, sier han.

Krever kompensasjon

Vindkraftverket har konsesjon til å drive i 25 år, men det er vedtaket om denne konsesjonen Høyesterett har dømt ugyldig.

Forslaget fra reineierne innebærer en forventning om at landskapet skal tilbakeføres, så godt det lar seg gjøre, før de 21 årene som gjenstår i den opprinnelige konsesjonen har gått.

– Avtaleløsningen ville ført til at det skjer på et tidligere tidspunkt enn det som følger av den ugyldige konsesjonen, sier Brønner, som ikke vil gå nærmere inn på hvor mange år reineierne kan være villige til å la vindturbinene stå.

Advokaten varsler at en slik avtale også vil koste penger.

– Det ville måtte inkludere en økonomisk kompensasjon til reindrifta, fordi vindkraftanlegget får bli stående i en viss tid, sier Brønner.

Han kan ikke si noe om størrelsen på en slik kompensasjon. Ifølge advokaten er ikke tilbudet konkretisert mer enn at det er blitt formidlet til Fosen vind.

Ifølge advokaten har Fosen vind ikke vært villige til å diskutere en slik avtale.

Peker på departementet

Geir Fuglseth er kommunikasjonsansvarlig i Fosen vind. Han bekrefter at de er kjent med forslaget fra reinbeitedistriktet.

– Jeg er kjent med at det har vært et element framstilt fra deres side i den dialogen vi hatt, men jeg overlater til departementet å konkludere hva resultatet blir, sier Fuglseth.

Han viser til at det er Olje- og energidepartementet som følger opp Fosen-dommen fra Høyesterett.

– Det er departementet som holder i prosessen for å finne løsningene som må på plass for at konsesjonsvedtaket ikke er i konflikt med menneskerettighetene. Vi er jevnlig i dialog med Sør-Fosen sijte om mulige løsninger på både kort og lang sikt, men jeg vil ikke forskuttere konklusjonen på den prosessen departementet nå holder på med, sier Fuglseth.

Ikke vurdert av OED

Olje- og energidepartementet skriver til Klassekampen at de er kjent med at forslaget fra reineierne har kommet opp i diskusjoner om en mulig avtale mellom partene. Svaret derfra er at OED så langt ikke har vurdert forslaget.

Olje- og energiminister Terje Aasland sa i sin redegjørelse for Stortinget denne uka at OED «trenger oppdatert kunnskap om den faktiske situasjonen på Fosen og mulige avbøtende tiltak», og at han er opptatt av at det skal skje så raskt som mulig. Ifølge Aasland betyr ikke Høyesterettsdommen at konsesjonene for å drive kraftverkene på Storheia og Roan har falt bort: «Inntil nye vedtak har kommet på plass drives vindkraftverkene etter de konsesjonene. Vindkraftselskapene gjør derfor ikke noe ulovlig», sa statsråden.