Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik:

Vil vatne ut strandsona

LØYSER SNIPPEN: Den ferske kommunalministeren Sigbjørn Gjelsvik meiner dagens reglar ikkje treff like godt overalt. FOTO: ANNIKEN C. MOHR

OPNAR: Den ferske kommunalministeren vil gje kommunane meir fridom til å overstyre statlege reguleringar.

Ei veke inn i jobben som kommunal- og distriktsminister kjem Sigbjørn Gjelsvik (Sp) med eit signal om kva han har tenkt til å ta tak i: Kommunane må få meir fridom til å gjere eigne vurderingar om kor folk og verksemder skal få lov å byggje.

Gjelsvik meiner at summen av strandsonevern, kulturminnevern, myrvern og reguleringar knytt til flaum- og rasfare gjer at det har vorte for vanskeleg å skape utvikling i distrikta.

Det er især i distrikta at reglane må mjukast opp, seier Gjelsvik.

– Mange av reglane er utforma med bakgrunn i situasjonen i pressområda rundt dei største byane. Vi treng ei differensiering av til dømes strandsonevernet, som gjer at kommunane bestemmer meir sjølv og som er meir tilpassa dei ulike tilhøva rundt om i landet, seier Gjelsvik.

Vil få folk til distrikta

Gjelsvik seier at kommunane skal få auka handlefridom dei kommande åra.

– Tilbakemeldinga når eg reiser rundt i landet, er tydeleg på at handlingsrommet er for lite. Mange stader er det ikkje stort press som er utfordringa, men å få folk til å busetje seg og skape aktivitet. Det er for lite press mange stader, seier Gjelsvik.

I Noreg er det i utgangspunktet forbode å byggje i strandsona, det vil seie landområdet som ligg 100 meter frå strandkanten. Gjelsvik ynskjer at regelen nokon plassar skal kunne praktiserast mindre strengt.

Han vil òg at det skal verte færre hindringar når kommunane lager arealplanar for husbyggjing.

– For Senterpartiet er det veldig viktig å leggje til rette for at det går an å bu og leve i heile landet, og då er dette noko vi må ta tak i, seier han.

Fornøgd ordførar heime

Sp-ordføraren Jenny Følling i Sunnfjord er glad for signala frå kommunalministeren.

– Slik det er no, går det faktisk ikkje an å ha det. Summen av alle motsegn som kjem når nokon ønskjer å byggje noko eller skape vekst, gjer at det er veldig vanskeleg å få til noko, seier Følling.

Sunnfjord er heimkommunen til Gjelsvik, og då han var heime på påskeferie, trefte han Følling for å diskutere saka. Ho seier at kvar einskild regulering stort sett har gode formål, men at summen av alt gjer det krevjande.

– Det blir lag på lag med reguleringar, og ikkje noko heilskap. I tillegg til at det er vanskeleg å få gjort noko, så er det også veldig ressurskrevjande å halde styr på all reguleringa. Det stel både økonomiske og menneskelege ressursar, seier ho.

Synest staten er streng

Det er statsforvaltaren i kvart fylke som har i oppgåve å handheva dei tiltaka og reguleringane som Stortinget har vedteke. Når det til dømes er tale om å byggje hus i strandsona, er det statsforvaltaren som ofte seier nei.

Statsforvaltaren skal ikkje gjere sine eigne vurderingar av kor strengt strandsonevernet skal vere, men skal passe på at dei reglane som dei folkevalde på Stortinget har vedteke, blir følgt opp i praksis ute i kommunane.

«Mange stader er det ikkje stort press som er utfordringa, men å få folk til å busetje seg og skape aktivitet. Det er for lite press mange stader»

SIGBJØRN GJELSVIK (SP), KOMMUNAL- OG DISTRIKTSMINISTER

Følling meiner likevel at det er stor skilnad på kor strenge dei ulike statsforvaltarane er, og fortel at dei i Sunnfjord har merka stor skilnad etter at statsforvaltaren i Sogn og Fjordane vart slege saman med Hordaland til den nye Statsforvaltaren i Vestland.

– Det var mykje meir ope for skjøn før. Statsforvaltaren i Sogn og Fjordane klarte å finne fleksible løysingar som gav rom for at folk skal bu her i distrikta, seier Følling.

Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik vil ikkje gå inn og vurdere den konkrete situasjonen i Sogn og Fjordane, men seier at dersom det er nokre statsforvaltarar som er ein bremsekloss for utvikling, så er han open for å sende signal om at dei bør snu.

– Dette med å gje kommunane meir handlingsrom er eit veldig tydeleg signal frå meg, og om praktiseringa hjå statsforvaltarane ikkje er i tråd med det, så må vi følgje det opp, seier han.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production