Ikke vil de følge opp Riksrevisjonen og ikke vil de etterleve Hurdalsplattformen. I regjeringas kvotemelding skal de som har, få mer.

Småsild til ­kystkommunen

ILLUSTRASJON: KNUT LØVÅS

Stortinget behandler nå en melding om fordeling av rettighetene til å høste fiskeressurser som tilhører det norske folk i fellesskap. Hvordan bidrar meldingen til Hurdalserklæringen intensjoner, som sier at «for regjeringen står det sentralt å ivareta de distriktspolitiske målsettingene i fiskerilovgivningen om arbeidsplasser og bosettingen i kystsamfunn. Fiskeritillatelsene skal forvaltes på en måte som ikke bidrar til sentralisering verken innad i regioner eller mellom landsdeler»?