Folkemord og ansvar

Alle statsparter i folkemordkonvensjonen av 1948 har en rettslig plikt til å hindre og straffe folkemord . I krigen mellom Israel og Hamas gjelder plikten for Israel og den palestinske stat (begge har ratifisert folkemordkonvensjonen), men også for tredjestater. I konvensjonen (og i vedtektene til den internasjonale straffedomstolen, ICC) har definisjonen av folkemord to komponenter. Først gis en generell setning som kontekstualiserer folkemordshandlinger: det skal være «handlinger begått i den hensikt å ødelegge, helt eller delvis, en nasjonal, etnisk, rasemessig, eller religiøs gruppe som sådan». Dernest gis en liste på fem typer handlinger som er straffbare. Til disse hører «drepe medlemmer av gruppen», «forårsake alvorlig legemlig eller psykisk skade på medlemmer av gruppen» og «bevisst å la gruppen utsettes for levevilkår som tar sikte på å bevirke gruppens ødeleggelse helt eller delvis».