Me treng helsetenester som ikkje gjer helsepersonell sjuke.

I staden for applaus: Fleire kollegaer

Sjukepleiarar, helsefagarbeidarar, legar og anna helsepersonell er litt som oss lærarar: Dei likar ikkje å klaga. Dei og me har verdas beste arbeid, med meiningsfulle arbeidsdagar der me får brukt heile oss. Me veit at me er viktige for fellesskapet og dei menneska me arbeider for og saman med; elevar, pasientar og kollegaer. Ingen dagar er like. Nye og uføresette situasjonar dukkar opp og må løysast med kreativitet og den klokskapen som erfaringa gir oss med åra. Samhaldet i kollegiet er oftast sterkt og givande.

Fokus