Klimaet endrer seg og vi må forberede oss. Totalberedskapskommisjonens leder, Harald Sunde, mener klima­tilpasningen er for dårlig.

Gir beredskapen stryk

Herjing: Ekstremværet «Hans» har ført til skred og oversvømmelse, som her på Gran. Harald Sunde, leder av Totalberedskapskommisjonen, mener det haster å ta grep om beredskapen.

I begynnelsen av juni leverte totalberedskapskommisjonen sin rapport til Justisdepartementet. Leder Harald Sunde mener ekstremværet «Hans» nå aktualiserer konklusjonene fra kommisjonens arbeid.

– Ved siden av krig og sikkerhetspolitikk er det klimaendringene som vil være mest utfordrende i framtida. Vi må være forberedt på både ekstrem hete og uttørking av kloden rundt ekvator og at mennesker der tvinges til å flykte, og ekstremvær med vind og nedbør, slik vi ser nå, sier Sunde.

Beredskap på etterskudd

Arbeidet med klimatilpasning er på etterskudd, og må forsterkes betydelig, mener totalberedskapskommisjonen i sin rapport. Klimatilpasning innebærer å vurdere risiko, planlegge og iverksette tiltak som gjør samfunnet mindre sårbart overfor for eksempel farlig vær.

Kommisjonens rapport er nå ute på høring, med frist i slutten av september. I rapporten pekes det på fire faktorer som vil endre framtida i Norge, og kreve fornyet beredskap: klimaendringer, krig og sikkerhetspolitikk, teknologiske endringer og demografi.

Rapporten gir dagens beredskap overfor klimaendringer strykkarakter. Kommisjonens inntrykk er at samordningen mellom departementene og sektorene er «for svak til å kunne gjennomføre nødvendige forberedelser og tilpasninger i samfunnet til å møte klimaendringene».

Ber om nasjonal plan

– Vi må banke hull i siloene og begynne å snakke sammen på tvers. Å se forskjellige områder som for eksempel samferdsel og helse sammen, der er vi veldig svake, sier Sunde.

Kommisjonen ønsker seg flere grep for å jobbe bedre på tvers, og først og fremst en helhetlig nasjonal handlingsplan for arbeidet med klimatilpasning. «En slik plan må bygge på framskrivinger av klimaendringene der høye alternativer for klimaframskrivningene legges til grunn for konsekvensvurderingene. Å legge til grunn mindre alvorlige scenarioer vil ikke være godt nok i den situasjonen vi står overfor,» skriver de.

Sundes anbefaling er dessuten at staten får en tydeligere koordinerende rolle, gjennom at det opprettes beredskapsråd på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Der skal representanter for staten, næringsliv og frivillige organisasjoner delta. Han sammenligner med dagens Totalforsvarsforum, som på et sentralt nivå driver krisetenkning i sikkerhetspolitisk retning. Han vil også ha en beredskapskoordinator i hver kommune i minimum 50 prosent stilling.

I verste fall …

– Gjør regjeringen nok på dette feltet?

– Nei. Vi peker på at regjeringen nå må vi ta skjea i en annen hånd. Nå må vi akselerere dette arbeidet, sier Sunde.

– Dere skriver at handlingsplanen må baseres på de alvorligste framskrivningene?

– Den må gi et realistisk bilde. Det er klimaendringene som vil endre omgivelsene våre mest, og det er endringer med både våtere villere vær og tørke og endrede forutsetninger for bosetting av mennesker. Derfor må man sentralt utvikle noen scenarioer slik at man definerer ambisjonen nasjonalt, og så må det tilpasses lokalt.

– Hva er de viktigste sårbarhetene?

– Å erkjenne realiteter. De fleste ser at klimaet endrer seg. Da må vi gjøre noe med det. Det viktigste for beredskapsplanleggingen er denne realitetsorienteringen slik at vi ikke skyver noe under teppet. Ganske enkelt: Vi må ta det på alvor, er beskjeden fra Sunde.

Havner i skvis

Torbjørn Selseng er forsker ved Vestlandsforsking og jobber med en doktorgrad om bærekraftig klimatilpasning. Ifølge han er manglende politisk interesse i kommunene en hovedutfordring.

– Jeg tror ikke det er et tema som er sexy nok å snakke om, og derfor har det fått lite oppmerksomhet.

Det er et spørsmål om prioriteringer. Tiltakene som kreves for å sikre områder mot konsekvenser av klimaendringene koster, da blir det mindre penger til andre prosjekter.

Han understreker at det er viktig med statlig samordning, for å unngå at de ulike instansene gir tvetydige signaler til kommunene, og trekker fram konflikten mellom klimatilpasning og utslippskutt som et eksempel.

– Hvis du skal redusere utslipp i byer i tettbygdestrøk må du bygge tettere, ikke spre utover og legge beslag på jordbruksareal.

Slik blir kommunene stilt overfor et dilemma, ifølge han. Tettbygde byer er varmere, fordi lufta ikke kan sirkulere. Glatte fasader og asfalt gjør at vannet renner fortere, når det begynner å regne.

– Tette byer er sårbare byer, sier Selseng og viser til at klimatilpasning også handler om å bruke naturens egenskaper som allerede finnes. For eksempel det å bruke grøntarealets egenskaper til å holde på vann.

– Hvis du får motstridende signaler som skal oppfylles, så ender de med å slå hverandre i hjel.

I arbeidet har han snakket med kommunene om deres utfordringer. Ifølge han skorter det ikke på ambisjonene, men de mangler ressurser og tid til å sette seg inn i tematikken.

– Det er litt det som har vært stilen til regjeringen. Å gi kommunene flere krav, uten mer ressurser. Det går selvfølgelig ikke opp.