Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Tilliten til olje- og energidepartementet er lik null, sier Leif Arne Jåma. Nå avviser han alternative tiltak i Fosen-saken.

– Riv, reparer, revegeter

MOT NATUREN: Leif Arne Jåma, leder i Sør-Fosen sijte, var en av dem som vant fram i Høyesterett da de slo fast at vindturbinene er ulovlig. Her er han avbildet før dommen kom. Den dag i dag står vindturbinene fortsatt på Fosen. Foto: Frida Holsten Gullestad

«Riving, reparasjon og revegetering.» Leif Arne Jåma, leder av Sør-Fosen sijte, en av to driftsgrupper på ­Fosen, er klar på hva som må til for å avslutte Fosen-­konflikten. Samenes tillit til Olje- og energidepartementet (OED) er nå lik null.

Fra ulike hold har det de seineste dagene blitt introdusert såkalte avbøtende tiltak. Jåma peker på at samtlige innebærer at rein og reindrifta må tilpasses de ulovlig oppsatte vindturbinene.

Avviser alternativer

Det var i oktober 2021 at Høyesterett slo fast at vindparkene Storheia og Roan på Fosen bryter med menneskerettighetene til reindriftsutøverne i området, og at konsesjonen derfor er ugyldig.

Olje- og energidepartementet er ansvarlig for å følge opp dommen.

Ifølge flere medier leter OED nå desperat etter såkalte avbøtende tiltak som skal hindre at vindturbinene må rives. Blant tiltakene som vurderes er:

  • Såkalt «dynamisk styring» av vindkraftproduksjonen. Det innebærer at vindturbinene stopper når reinen nærmer seg.
  • Alternative beiter. At det frigjøres beiteområder andre steder som kompensasjon for de tapte vinterbeitene.

Jåma avviser bastant begge alternativene som mulige løsninger.

– Rein er nødt til å ha en form for skyhet for all mulig infrastruktur. Hvis de begynner å venne seg til å være fortrolige med infrastruktur, vil det smitte over til all infrastruktur. Fosen har mange landbruksområder. Hvilket problem har vi ikke fått da hvis reinen vår har blitt så tilvennet infrastruktur at vi har fått rein på dyrka mark på Fosen? Da blir det ulevelig for reindrifta, sier han.

Han mener forslag om alternative beiter vitner om kunnskapsmangel.

– Alle områder på Fosen som har beiteområde for reinsdyrene, er allerede i bruk. Da må de finne alternative beiteområder utenfor Fosen. Da må vi sør for Trondheimsfjorden. Mener de at vi skal flytte vår rein på lastebiler, med ferjer, eller svømme over fjorden? spør Jåma og fortsetter:

– Da er det en tvangsforflyttningssak de snakker om. Er vi villig til å gå inn i at vi blir tvunget til andre områder? Er det det som er tanken til OED?

«Dette er et reinsdyr»

For å finne ut av veien videre jobber departementet med et utredningsprogram som skal undersøke ulike alternativer, før det kommer et nytt vedtak i Fosen-saken.

Jåma ser imidlertid ikke hvorfor det er behov for et kunnskapsgrunnlag.

– OED har sittet med kunnskapsgrunnlaget siden de jobbet med dette her for å utarbeide konsesjonene, sier han.

I tillegg til at OED har hovedansvar for oppfølging av dommen, samarbeider de med Landbruks- og matdepartementet (LMD) og kommunal- og distriktsdepartementet (KDD).

Det er LMD som har ansvar for reindrifta i Norge. Derfor mener Jåma at det er naturlig at de tar over hovedansvaret for å følge opp Høyesterettsdommen. Han sier at han har tillit til LMD, i motsetning til OED som han mener mangler kunnskap om reindrift.

– OED med Aasland i spissen har vist at den kompetansen de har om reindrift er lik null. Da er vår tillit til at OED håndterer dette på en forsvarlig måte er lik null.

Han sier at kommunikasjonen med departementet tidvis oppleves som absurd.

«Vi må starte helt på nytt når vi snakker med OED, og si at dette er et reinsdyr.»

Leif Arne Jåma, leder Sør-Fosen sijte

– Vi må starte helt på nytt når vi snakker med OED. «Dette er et reinsdyr. Dette er foran på et reinsdyr, dette er bak på et reinsdyr.» Det er på det nivået.

Ifølge Jåma var det på det første møtet etter Høyesterettsdommen en representant fra OED som sa at hen ikke skjønte hvorfor vindmøllene har så stor påvirkning på reinsdyrene, fordi det bare er vindturbiner på en liten del av området.

– Når vi skjønner at kunnskapsnivået til OED ligger der, da er det bare fri fantasi for hva slags avbøtende tiltak som de kan foreslå, når de ikke har peiling på dette her, sier han.

OED: Vanlig praksis

Nå krever Jåma og de andre reindriftssamene på Fosen forutsigbarhet.

– Vi trenger en bestemmelse fra regjeringen der de legger fram en tidsbestemt riving-, reparering- og revegeteringsplan. Det må komme på plass i første omgang, så får vi diskutere hvordan detaljene på dette blir.

I en e-post skriver statssekretær i OED Elisabeth Sæther (Ap) at departementet skal fortsette å ha hovedansvar for oppfølgingen av dommen, og at dette er i tråd med vanlig praksis.

«Det er ikke uvanlig at et departement eller annet forvaltningsorgan som behandler en sak, kan ha behandlet den samme saken i en tidligere sammenheng. Den klare hovedregelen i norsk forvaltningsrett er at et organs tidligere befatning med et sakskompleks ikke vil være til hinder for at samme organ behandler saken på nytt, eksempelvis i en omgjøringsprosess.»

Hun understreker at de samarbeider med andre berørte departementer, og skriver at samarbeidet har vært og vil fortsette å være godt i en videre prosess.

«Sikring av reindrifta på Fosen må ta utgangspunkt i den samlede drifta gjennom året og de utfordringer og muligheter den møter.»

Hun skriver videre: «Departementet har igangsatt en prosess som skal sikre ivaretakelse av Norges menneskerettslige forpliktelser overfor reindriftsutøverne.»