Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Nav-køen blir bare lengre

Sykepengekøen: I oktober sto 3400 personer som har klagd på avslag om syke­penger, i kø. I dag har køen vokst til 4240 personer. Ventetida er beregna til 52 uker. 870 personer har per i dag ventet i over et år.
Foto: Christopher Olssøn

IT-sprekken i Nav skaper problemer for stadig flere. Bare siden oktober har sykepengekøen vokst med nesten tusen personer. Nå kommer reaksjonene fra Stortinget.

Konsekvensene av det interne IT-havariet i Nav vokser.

I oktober måtte Nav svare for svært lang ventetid for personer som har klaget på avslag om sykepenger, etter at Sivilombudet opprettet en undersøkelsessak.

Da la Nav tallene på bordet: 3400 personer sto i kø med en behandlingstid på 52 uker. 500 av dem hadde ventet i over ett år på svar. Samtidig opplyste Nav-ledelsen om at det var satt inn en rekke tiltak for å få bukt med situasjonen.

Men siden oktober har sykepengekøen gått fra lang til lengre.

På tre måneder har køen vokst med nesten tusen personer, til 4240. 870 av dem har ventet i over et år. Saksbehandlingstida for klagesaker på sykepenger er fortsatt 52 uker.

I arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget følges saken med stigende uro. Lengst går Sp-veteran Per Olaf Lundteigen, som er storfraksjonsleder for regjeringspartiene i komiteen.

– Denne IT-fiaskoen kan ende i kontrollkomiteen hvis Navs ledelse ikke nå legger fram dokumentasjon, sier han.

– Kan bli kontrollsak: Per Olav Lundteigen (Sp)

– Helt uakseptabelt

Som Klassekampen avdekket 3. januar: Klagekøen og lang saksbehandlingstid på sykepengeområdet skyldes et IT-prosjekt i Nav som delvis har sporet av.

Opprinnelig skulle digitalisering- og effektiviseringsprosjektet P3 gjennomføres mellom 2018 og 2020. Nå er det fare for at sykepengeløsningen, en sentral del av prosjektet, ikke blir endelig ferdig før 2027. Samtidig er prosjektmidlene, 872 millioner kroner, brukt opp, og etaten må bruke av egne driftsmidler for å sluttføre prosjektet.

Lundteigen sier at han ble klar over saken ved en tilfeldighet.

– Vi står altså overfor flere års utsettelse og kostnadsoverskridelser som ingen har prøvd å anslå. Konsekvensen er at dette blir dobbelt galt: Først må Nav finansiere kostnadsoverskridelsene over eget budsjett, deretter ser man ikke noe til budsjetterte innsparinger.

Han uroer seg for konsekvensene dette får for andre tjenester i Nav og for dem som trenger Nav aller mest.

– Vi står altså overfor nok en statlig IT-fiasko. Tidligere har jeg vært med å behandle slike Nav IT-fiaskoer i kontrollkomiteen, sier Lundteigen, som mener saken kan ende nettopp der dersom Nav-ledelsen ikke legger fram dokumentasjon på hvordan etaten endte i denne situasjonen.

– Helt uakseptabelt: Kirsti Bergstø (SV)

Lederen av arbeids- og sosialkomiteen, Kirsti Bergstø (SV), reagerer også skarpt.

– Det er alltid folk som kommer skadelidende ut, og at mange bruker opp sparepenger og lever på et minimum fordi det er feil i systemet – det er helt uakseptabelt.

– Hull i velferdsstaten

SV-nestlederen mener det framstår som alvorlig fordi det nå er lange køer for folk som skal få ferdigbehandlet søknader som er helt avgjørende for at de skal ha en inntekt. Det er også alvorlig at overskridelsene her vil spise av Navs driftsbudsjett framover, mener hun.

Bergstø sier det er viktig å komme til bunns i saken, og hun utfordrer arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap) om årsakene til forsinkelsen, konsekvensene og hvilke grep som blir tatt. Samtidig understreker hun:

– Det er grunnleggende bra, viktig og nødvendig at Nav gradvis har tatt IT-tjenester tilbake i egen regi. Så kan uforutsette hendelser eller komplikasjoner dukke opp, og det må vi finne ut av.

– EKSTREMT ALVORLIG: Mímir Kristjánsson (R).

Komitélederen får følge av Rødts fremste talsperson på arbeids- og sosialfeltet, Mímir Kristjánsson. Han reagerer særlig på at køen fortsetter å vokse, og at saksbehandlingstida fortsatt er ett år.

– De nye tallene er helt uholdbare. Det betyr at folk som blir syke og skal ha penger, blir sittende og vente uten inntekt i lang tid. Det er drepende for folk – det er en ekstremt alvorlig situasjon å havne i. Vi har nå et stort hull i velferdsstaten bare fordi Nav har et IT-prosjekt gående.

Kristjánsson varsler at dette kan være en sak som Stortinget blir nødt til å ta tak i, og at det kan bli aktuelt å spørre arbeidsministeren om hva hun har tenkt til å foreta seg.

Press fra statsråden

Nav er underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Ap-statsråd Marte Mjøs Persen. 11. januar gikk hun ut med kritikk av sykepengekøen og IT-sprekken i Nav.

– Det er absolutt ikke bra nok at klagesaksbehandlingstida er på et år. Jeg mener også at det er beklagelig at P3 ikke er ferdigstilt, sa statsråden, som samtidig la press på Nav-sjef Hans Christian Holte for å få ned behandlingstida:

– Jeg forventer at de gjør det de kan for å få ned tida på klagesaksbehandling.

Dette svarer Nav-sjefen

I en e-post via kommunikasjonsavdelingen opplyser Nav-direktør Hans Christian Holte om de nye tallene.

«Vi øker nå kapasiteten til behandling av klager. I tillegg endrer vi arbeidsprosessen fra tidlig neste uke. Klagesaker der vi mener at opprinnelig vedtak er riktig blir da oversendt direkte fra saksbehandleren til Klageinstansen», skriver Holte.

Da Nav i oktober svarte Sivilombudet om ventetida i klagesaker om sykepenger, opplyste etaten at det var gjennomført en rekke tiltak for å bøte på situasjonen. Blant annet var det ansatt flere på sykepengeområdet og at det var overført Nav-medarbeidere fra andre ytelsesområder.

«De nye tallene på kø og ventetid er helt uholdbare.»

Mímir Kristjánsson, Rødt

Klassekampen har sendt Nav-direktøren en rekke spørsmål, deriblant om en forklaring på hvorfor klagekøen har blitt lenger på tross av tiltakene i oktober. Holte svarer nå at tiltakene som ble opplyst om i oktober, ikke spesifikt handlet om å redusere ventetida på klagesaker.

«Det ble som nevnt iverksatt flere tiltak i forbindelse med henvendelsen fra Sivilombudet, men disse ble ikke iverksatt spesifikt for å få ned ventetida på klagesaker, men for å bedre situasjonen generelt på sykepengeområdet. Vi har prioritert å behandle innkommende søknader for å sikre løpende utbetaling til arbeidstakere og arbeidsgivere. Vi setter nå inn konkrete tiltak for at også saksbehandlingstida på klagesaker skal bli bedre.»

Klassekampen har også spurt om Holte har grunn til å tro at køen fortsatt vil vokse, om Nav har anslag på når kø og ventetid kan gå ned, og om han kan garantere at køen ikke blir enda lenger.

Holte svarer slik: «For å redusere saksbehandlingstida på klager vil vi nå forsterke bemanningen på sykepengeområdet. Vi forventer at dette vil bedre saksbehandlingstida på klagesaker i løpet av 2023».

Navs IT-sprekk
Trygd

Navs IT-sprekk

52 uker. Det er ventetida for tusenvis av mennesker som står i sykepengekø hos Nav. Årsaken er et mislykket IT-prosjekt som har kostet 872 millioner kroner og er sju år forsinket.

Git: main, Build env: production, running in production mode, Sanity: production