Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Sentralstyremedlemmar skuldar Raudt-leiaren for å skifte linje i Nato-spørsmålet:

Open strid i Raudt-leiinga

KRITISKE: Sentralstyremedlemer i Rødt Synne Bjørbæk (i midten), Mariette Lobo og Joakim Møllersen meiner partileiinga bryt med Nato-politikken til partiet. Her er dei fotografert på Fornebu.

USEMJE: Fleire sentralstyremedlemmar i Raudt meiner partileiinga har kapra Nato-politikken.

Leiinga i Raudt har skifta linje i Nato-spørsmålet utan demokratisk dekning i partiet.

Det er bodskapen til sentralstyremedlemmane i Raudt Synne Bjørbæk, Mariette Lobo og Joakim Møllersen. I dette intervjuet går dei kraftig i rette med korleis Raudt-leiar Bjørnar Moxnes frontar Raudts Nato-politikk.

– Det som har blitt kommunisert frå Moxnes, er ei endring av den politikken som er vedteke av landsmøtet, seier Møllersen.

Dei tre står ikkje åleine: Til saman 29 Raudt-politikarar sluttar seg til kritikken i eit innlegg som Klassekampen trykker i dag.

Bryt med partiprogrammet

Førre veke skreiv Klassekampen om den interne usemja mellom sentrale Raudt-folk om korleis partiet skal forstå sin eigen Nato-politikk. Partileiar Moxnes har sagt at det ikkje er Raudt-politikk å ville melde Noreg ut av Nato i morgon. Ifølgje Bjørbæk sår slike utsegn tvil om Raudt sin Nato-ståstad.

Søndag vart det klart at eit fleirtal i Raudt sitt landsstyre sluttar seg til partileiarens tolking. Med 25 stemmer vedtok landsstyret ei fråsegn som seier at Raudt er imot norsk Nato-medlemskap, men at det samstundes vil vere «sikkerheitspolitisk uansvarleg å gå inn for at Noreg, med et nedbygd nasjonalt forsvar, skulle stå alene i morgon».

Vidare slår fråsegna fast at Raudt vil auke Noreg sin nasjonale forsvarsevne og jobbe for ei nordisk forsvarsallianse. Etter landsstyremøtet har elleve landsstyremedlemmar skrive under på ein tilleggsprotokoll. Her heiter det at partileiinga bryt med partiet sitt program, og at fråsegna som landsstyret har vedteke, er eit linjeskifte i Raudt.

– Det går ikkje an å tolke arbeidsprogrammet eller prinsipprogrammet slik landsstyret no har gjort, seier Bjørbæk.

Bygd på Nato-motstand

– Det er ingenting i Raudt sitt program om vilkår for å melde Noreg ut av Nato. Det som openbert må vere på plass, er fleirtal i folket og på Stortinget, og det skal vi jobbe for å få til, seier Møllersen.

Han understrekar at Raudt-programmet ikkje seier noko om at Nato bidreg til å forsvare Noreg mot trugsmål.

– Det som står i programmet, er at Nato gjer Noreg mindre trygt, at Nato bidreg til å auke spenninga i nord, og at medlemskapen gjer oss til eit mål for atomangrep.

Bjørbæk meiner at Nato-debatten er av eksistensiell karakter for partiet.

– Viss denne fråsegna som landsstyret har vedteke, blir ståande, så er det ei utgliding av Raudt sin antiimperialistiske politikk, seier ho.

Fleire tek det tungt

Måndag sa Moxnes til Klassekampen at landsstyret har slått fast at han har rett i at Raudt er imot Nato, men samstundes ikkje vil legge landet forsvarslaust.

– Dette skyv Nato-utmeldinga så langt fram i tid at det vil bety at Raudt har gått frå å ha ein konkret politikk imot Nato, til ein nærast symbolsk Nato-motstand, seier ho.

– Når 25 medlemmar av landsstyret har slutta seg til Moxnes sitt syn, betyr ikkje det at han har rett?

– Vi kjenner oss trygge på at landsmøtet ikkje kjem til å slutte seg til partileiinga si tolking av Raudt sin Nato-politikk, men kjem til å stå fast på det vi alltid har meint. Blir landsstyret sin tolking ståande, vil det bety at Raudt no ser på Nato som ein tryggleik for Noreg. Programmet slår fast det motsette.

– Har de fått reaksjonar frå medlemmar på dette?

– Vi har fått ganske mykje støtte frå medlemmar. Vi opplever at mange har tatt dette tungt. Folk har ringt, folk som har vore med i dette partiet, og også folk som var med i forløparane til dette partiet, som synest at det er viktig at vi ikkje gir oss på dette, men tek saka til landsmøtet, seier Bjørbæk.

– Nye medlemmar lurer på kva som skjer, fordi det ikkje har vore ein demokratisk prosess bak eit sånt type forsøk på eit linjeskift. Vedtaket skaper inntrykk av at Nato er ei trygg allianse, noko det ikkje er, seier Lobo.

– Korleis vil de jobbe med saka fram mot landsmøtet?

– Alle vedtak kan bli anka til landsmøtet, og det gjer vi no. Det vil vere prosessar i alle lokallag og fylkeslag, så skal alle delegatar slåst for sitt syn på landsmøtet. Det blir partiets politikk, seier Bjørbæk og understrekar:

– Det er derfor vi meiner det er så viktig at vi står på det som står i partiprogrammet, for partiet skal vere styrt nedanfrå.

Avviser linjeskifte

Partileiar Bjørnar Moxnes hadde ikkje høve til å kommentere saka i går. I ein skriftleg kommentar avviser nestleiar Marie Sneve Martinussen at det har vore eit linjeskifte:

«Landsstyret har holdt fast i prinsipprogrammet, som slår fast at Rødt er mot Nato-medlemskapet og at Rødt ikke vil legge landet forsvarsløst. Mindretallets forslag om å melde Noreg ut av Nato uansett om landet har noen forsvarsevne eller ei, ville vært i strid med prinsipprogrammet. Derfor var det viktig at LS avviste forslaget.»

Ho legg til: «Dette er en politisk avklaring som ble initiert av de som nå kritiserer utfallet, og den ble gjort i henhold til de demokratiske spillereglene som følger av Rødts vedtekter. Mellom landsmøtene er landsstyret øverste organ».

Retting 12. mai: I ein tidlegare versjon av denne saka kunne det sjå ut som at sitatet «Alle vedtak kan bli anka til landsmøtet, og det gjer vi no. Det vil vere prosessar i alle lokallag og fylkeslag, så skal alle delegatar slåst for sitt syn på landsmøtet. Det blir partiets politikk» var gjeve av Mariette Lobo. Det var Synne Bjørbæk som sa dette.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production