Svein Lundeng har delt denne artikkelen med deg.

Byråkrater i Skatteetaten firet på skattekravene til mektige aktører, ifølge varsler fra ansatte:

VARSLET OM KAMERADERI

UNNTATT OFFENTLIGHET: Finansdepartementet har mottatt to alvorlige varsler om at Skatteetaten forskjellbehandling av skattebetalere. Store deler av det ni sider lange varslet Klassekampen har fått innsyn i, er sladdet.
Foto: Siv Dolmen

GRIPER INN: Ansatte i Skatteetaten varslet om at enkelte ressurssterke aktører slipper unna skatteregningen ved hjelp av kontakter i etaten.

Høsten 2019 mottok Finansdepartementet to svært alvorlige varsler om forholdene i Skatteetaten. Varslerne hevdet personer i Skattedirektoratet griper inn i det enkelte skattekontors saksbehandling og styrer utfallet av enkeltsaker.

«Det er min oppfatning at det eksisterer en kultur i SKD (Skattedirektoratet, journ.anm.) for å influere offentlig myndighetsutøvelse på skattekontorene til fordel for skattepliktige med kontakter i SKD», heter det i et varsel Klassekampen har fått innsyn i.

Mens direktoratet primært har ansvar for overordnede juridiske spørsmål, er det skattekontorene som behandler enkeltsaker.

«Skjult myndighetsutøvelse»

Det første av de to varslene kom i august 2019. Varselet, som Klassekampen har fått innsyn i en svært sladdet versjon av, slo alarm om konkrete hendelser. Varsleren jobber selv i Skatteetaten og har dokumentert det vedkommende mener er lovstridig forskjellsbehandling av skattebetalere, til fordel for folk som kjenner noen i direktoratet.

Varsleren skriver til Finansdepartementet at Skattedirektoratet har utvist «reservasjoner mot å ivareta statens interesser i konflikt med ressurssterke motparter».

Videre skriver varsleren at «det er staten (samfunnet) som tar kostnaden av de uriktige resultatene».

Tre måneder etter dette første varselet, tikket et nytt varsel inn til Finansdepartementet. Varsleren var denne gang en annen, og hendelsene det ble varslet om noe ulike. Hovedtrekkene var likevel de samme: Også denne varsleren forklarte at Skattedirektoratet går ut over sin myndighet og griper inn i enkeltsaker på vegne av enkeltaktører på bakgrunn av «utenforliggende hensyn».

Klassekampen har ikke sett dette andre varselet, men har fått innsyn i deler av et omfattende bakgrunnsnotat der Finansdepartementet redegjør for sin gransking av de to varslene. 31 av de 50 sidene i bakgrunnsnotatet er helt svartsladdete.

I det første varselet heter det at enkeltsakene varsleren forteller om, ikke er unike, at vedkommende har inntrykk av at det samme «har skjedd og skjer i en rekke saker», og at det er «uttrykk for en skjult myndighetsutøvelse» fra direktoratets side.

Fant ikke lovbrudd

Varslene utløste en gransking i regi Finansdepartementet. Denne besto blant annet av samtaler med varslerne, med enkeltpersonene det ble varslet om, og med andre sentrale aktører. I alt var ni personer inne til samtale i Finansdepartementets lokaler.

Det framgår av bakgrunnsnotatet at varslerne har «dokumentert forholdene de har varslet om ved å legge fram blant annet e-poster, vedtak og annet materiale».

BAK SLADDEN: «Dette kan på sikt bidra til å svekke tilliten til skatteforvaltningen», skriver Finansdepartementet i et notat Klassekampen har fått delvis innsyn i.
Foto: Siv Dolmen

Sommeren 2020 konkluderte Finansdepartementet med at forholdene det varsles om «ikke er i samsvar med god forvaltningsskikk». Departementets undersøkelse slo likevel fast at det ikke er begått lovbrudd.

Begrunnelsen for denne konklusjonen kommer ikke fram i det sladdete dokumentet Klassekampen har fått innsyn i.

Departementet fant også «flere eksempler på at direktoratet agerer i enkeltsaker ut fra innspill utenfra». Finansdepartementet mente videre at Skattedirektoratets inngripen kunne framstå som noe vilkårlig, og konkluderte:

«Det er ikke heldig dersom det, internt eller eksternt, eksisterer et inntrykk av at man kan gå rundt divisjonene eller få en ny vurdering dersom den skattepliktige er uenig i håndteringen av en sak, ved å henvende seg til direktoratet. Dette kan på sikt bidra til å svekke tilliten til skatteforvaltningen og divisjonens legitimitet.»

Departementet ga smekk

I kjølvannet av granskingen sendte Finansdepartementet sommeren 2020 et krast brev til Skattedirektoratet.

Her påpeker departementet at hovedregelen må være at eksterne henvendelser henvises til skattekontoret og ikke går via direktoratet. Departementet bes særlig gjennomgå praksis og rutiner for tilfeller der direktoratet griper inn i enkeltsaker.

Departementet mener instruksjonene fra Skattedirektoratet ikke har vært godt nok dokumentert. Det betyr at det blir vanskelig å kontrollere at de er gitt på riktig grunnlag.

«Prinsippene om skriftlighet og begrunnelse ved bruk av instruksjon i enkeltsaker må være formalisert», skriver departementet i brevet.

TIPS OSS! Har du tips i denne saken, ta gjerne kontakt med Klassekampens gravegruppe: gravegruppa@klassekampen.no Ønsker du å sende sensitive tips, finner du oppskriften for hvordan du går fram her: klassekampen.no/side/tips-oss

Kjenner seg ikke igjen

Skattedirektør Nina Schanke Funnemark skriver i en e-post til Klassekampen at de ikke kjenner seg igjen i det som kommer fram i varslene.

Direktoratet kjenner ikke sakene utover det som kommer fram i de sladdete dokumentene Klassekampen sitter på. Funnemark ble skattedirektør i september 2020.

Varslerne skriver om forskjellsbehandling, vilkårlighet og at det tas «utenforliggende hensyn» i enkeltsaker. Klassekampen har spurt Funnemark om slike forhold kan åpne for korrupsjon. Skattedirektøren påpeker at departementet ikke fant lovbrudd og myndighetsmisbruk da de undersøkte varslene.

Hun skriver også at departementet ikke har kunnet påvise forskjellsbehandling eller at det er tatt utenforliggende hensyn.

«Det vil alltid være en mulighet for interne misligheter i en så stor etat. Vi er oppmerksomme på denne problemstillingen, og har interne kontrollrutiner for å sikre god oppfølging», skriver hun.

Funnemark skriver videre at Skatteetaten nyter høy tillit i befolkningen.

«For at skattyterne skal fortsette å ha tillit til oss er det viktig med likebehandling, rettssikkerhet og høyt faglig nivå på saksbehandlingen i møte med alle skattytere, også de mest ressurssterke», fortsetter hun.

I likhet med departementet mener skattedirektøren at direktoratet har instruksjonsmyndighet.

Ifølge Funnemark har de tatt til seg kritikken fra departementet. Etter at Skattedirektoratet mottok brevet fra Finansdepartementet, har de hatt en opprydding.

«Som oppfølging av Finansdepartementets konklusjon har vi nå fått på plass klare rutinebeskrivelser for instruksjon i løpende enkeltsaker», skriver Funnemark.

Rutinebeskrivelsen har likevel liten praktisk betydning, mener hun. Verken instruksjonsmyndigheten eller utøvelsen av den er endret, «men den inneholder tydeligere krav til begrunnelse og at vi sikrer notoritet (kontrollerbarhet, journ.anm.) når instruksjon utøves.»

UNNTATT OFFENTLIGHET: Finansdepartementet har mottatt to alvorlige varsler om at Skatteetaten forskjellbehandling av skattebetalere. Store deler av det ni sider lange varslet Klassekampen har fått innsyn i, er sladdet.
SKATTBART: Finansdepartementet har mottatt to alvorlige varsler om Skatteetatens forskjellsbehandling av skattebetalere, der det er forskjell på Jørgen Hattemaker og Kong Salomo. Klassekampen har fått innsyn i svært sladda versjoner av varslene og av departementets gransking av dem. Her er hovedkontoret til Skattedirektoratet i Oslo.
KLAR TALE: Jussprofessor Benedikte Moltumyr Høgberg mener det er tydelig at Skattedirektoratet bryter loven når de instruerer skattekontorene i enkeltsaker. Her er hun ved Det juridiske fakultet i Oslo.
SPØRRENDE: Carl I. Hagen (Frp) vil ha svar fra Finansdepartementet etter varsler om forholdene i Skattedirektoratet. – Det vi i hvert fall ikke skal ha, det er at det er bekjent­skaper som styrer dette. Det er jo korrupsjon, sier Hagen. FOTO: CHRISTOPHER OLSSØN
Serie:

Varsler i skatteetaten

Varslere hevder at direktoratet har grepet inn i skattekontorenes saksbehandling etter påvirkning utenfra.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production