Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Lønnsfest i kraftbransjenAlle tilsette i Statkraft kan få bonus etter individuelle mål

Gav millionbonus til krafttopp

GIR: Styreleiar i Statkraft Thorhild Widvey godkjente i 2020 ei saftig fastlønn og ein millionbonus til administrerande direktør Christian Rynning-Tønnesen. Bildet er tatt då Widvey var kulturminister. FOTO: TOM HENNING BRATLIE

FEITT: Mens mange slit med å betala straumrekninga, svir Statkraft av sju millionar på sjefen. Styreleiar Thorhild Widvey åtvarar mot lønnsfrys framover.

I over ti år har Christian Rynning-Tønnesen vore administrerande direktør i Statkraft. Statkraft tilbydde han ei fastlønn på rett over 4 millionar kroner då han kom om bord i 2010, sidan den tid har lønna stige med 1,6 millionar.

For 2020 fekk Rynning-Tønnesen 5,6 millionar, pluss éin bonus på over ein million kroner. I tillegg kjem 214.000 kroner i naturalytingar. Samla sett gir det over sju millionar kroner, 395.875 kroner meir enn han fekk i samla lønn og andre ytingar i 2019. Han har i tillegg ei god pensjonsordning. Ifølge årsmeldinga blei det kostnadsført 2,2 millionar til pensjon i 2020.

Statkraft ligg under Næringsdepartementet. Til samanlikning tener næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) 1,4 millionar kroner.

Men det var ikkje berre administrerande direktør i Statkraft som fekk ein klekkeleg bonus i fjor. I heile toppleiinga vanka det bonusar på fleire hundre tusen kroner.

Ikkje knytt til prisar

Straumprisane har gått kraftig opp den siste tida, og nyleg vedtok Stortinget ekstraordinære tiltak for å hjelpa dei med dei lågaste inntektene.

Tidlegare olje- og energiminister Thorhild Widvey er styreleiar i Statkraft. Ho forsvarer både lønnsnivået og bonusane og viser til statlege retningsliner.

– Mens mange slit med straumrekninga, kan det gå ut over omdømmet til selskapet at direktøren tener så godt og attpå til får ein så stor bonus?

– Me meiner ikkje det gjer det. Det som er viktig å merka seg, er at me ikkje knyt bonusen i Statkraft opp mot kraftprisar. Det er veldig viktig å understreka.

– Men gjer ikkje høge kraftprisar det lettare for direktørane å nå måla sine?

– Nei, straumprisane har ingenting å seia for dei bonusane som blir sett. Dei må me halde utanfor.

– Sidan administrerande direktør begynte i 2010, har lønna auka med cirka 40 prosent til ei fastlønn på 5.637.204 kroner i 2020. Er det aktuelt å frysa denne framover?

– Eg ser ikkje ein policy for at me skal frysa lønna hans. Me følger det som staten set som retningsliner for lønn og andre ytingar til konsernleiinga i statlege selskap. Me har lege i den nedste delen av kva me kan betala ut av bonus når det gjeld prosent av lønn.

Åtvarar mot lønsfrys

Regjeringa ønsker å bremsa dei høge leiarlønningane i offentlege selskap. I mars tok statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til orde for lønnsfrys i eit intervju med VG.

Widvey åtvarar mot ei slik line.

– Eg ser ikkje grunnlag for at me skal gjera det. Det er ein ekstrem konkurransesituasjon no. Punkt éin for oss er å halda på og rekruttera dyktige folk. Me er juvelen i det grøne skiftet.

– Kan det skada drifta og resultatet i Statkraft å gå inn for å frysa lønna framover?

– Det er veldig viktig for oss å vera konkurransedyktig. Me kan ikkje legga oss på eit anna nivå enn andre. Eg veit dette, eg har vore energi- og oljeminister. No er det oljeselskap, private equity og andre som engasjerer seg i fornybarsektoren, og me blir konkurranseutsett. Selskap som Statkraft er mykje meir sårbare. Eg vil ikkje anbefala å frysa lønna.

Alle får bonus

Bonusen for administrerande direktør avheng av resultat nådd på bakgrunn av strategiske, finansielle og driftsmessige mål, som tryggleik og kor effektiv produksjonen er per kilowattime samanlikna med andre selskap, forretningsutvikling og andre organisatoriske mål. Måla varierer frå år til år, ifølge Widvey.

Det er eit sirleg system med ei rekke parameter som blir lagt inn i eit skjema. Vurderinga av måloppnåing blir gjort av eit kompensasjonsutval og vedtatt av styret for konsernleiaren. Bonusutbetalinga for resten av konsernleiinga baserer seg også på individuelle mål.

Det er ikkje berre leiinga i Statkraft som får bonus.

– Alle tilsette kan få bonus på inntil 20 prosent av fast lønn, ein del av det kan baserast på individuelle mål, seier Widvey.

Statkraft går ikkje ut med tal over samla bonus.

Utgifter knytt til naturalytingar for direktørane dekker reiser, kost, bil, breiband, mobil og forsikringar.

Det er ikkje berre i Statkraft direktørane i kraftbransjen tener godt, sjølv om Rynning-Tønnesen er i ei eiga særklasse. I både Hafslund, Lyse, BKK og Agder Energi fekk administrerande direktør frå 2,9 til 4,6 millionar kroner i fjor. Ingen andre fekk bonus. Alle desse selskapa er offentleg eigde.

Landets tredje største kraftprodusent målt etter produksjon er Norsk Hydro med sine 33 kraftverk.

Administrerande direktør Hilde Merete Aasheim fekk i 2020 i overkant av 6,9 millionar kroner i lønn. Heller ikkje ho fekk bonus i fjor.

KRAFTLØNNSTOPPEN

Christian Rynning-Tønnesen

Christian Rynning-Tønnesen

Statkraft

Lønn: 5.637.000

Bonus: 1.158.000

Naturalytingar: 214.000

Finn Bjørn Ruyter

Finn Bjørn Ruyter

Hafslund Eco

Lønn: 4.654.145

Bonus: 0

Naturalytingar: 350.416

Eimund Nygaard

Eimund Nygaard

Lyse

Lønn: 2.901.000

Bonus: 0

Naturalytingar: 162.000

Jannicke Hilland

Jannicke Hilland

BKK

Lønn: 3.333.000

Bonus: -

Naturalytingar: 150.000

Konserndirektør Kraftforvaltning Steffen Syvertsen

Steffen Syvertsen

Agder Energi

Lønn: 3.617.000

Bonus: 0

Naturalytingar: 115.000

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production