Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Jonas Gahr Støre går inn for færre selskap og mindre privatisering i jernbanesektoren:

Vil få staten på skjener

NØGD: Ap-leiar Jonas Gahr Støre vitja Sporveien sin verkstad på Ryen i Oslo denne veka, og likte det han såg. Bak ham tillitsvald Einar Fygle.

SPORENSTREKS: Medan staten har splitta opp togtrafikken, har Oslo gått motsett veg. Viss Ap kjem i regjering, vil Jonas Gahr Støre kopiere Oslos oppskrift i Tog-Noreg.

Saman med tillitsvalde og lokalpolitikarar frå Arbeidarpartiet fekk Ap-leiar Jonas Gahr Støre denne veka ei omvising på Sporveien sin verkstad på Ryen i Oslo.

Støre fekk sjå seter som vart trekte om, vognsett som vart halde ved like, og lærlingar som skrudde på motorar.

Og han let seg imponere. Tidlegare var trikkane og T-banevognene i Oslo eigd av eit sjølvstendig aksjeselskap som heitte Oslo Vognselskap AS, medan Sporveien drifta og halde ved like resten av infrastrukturen. Frå 2019 er dei to selskapa slått saman att av det raudgrøne byrådet.

No har den erfaringa inspirert Arbeidarpartiet til å forsøke å gjere noko av det same med jernbana nasjonalt.

– Det er jo veldig tydeleg her på Sporveien at det er mange fordelar med å samle ting i eitt selskap, seier Støre og legg til:

– Jernbanereforma til regjeringa har splitta jernbanesektoren opp i så mange ulike selskap at eg pleier å seie at du må ha med hugselapp for å ha full oversikt over jernbanen i Noreg.

Eksempel til etterfølging

Dei mange selskapa han pratar om, er Bane Nor, Norske tog AS, Mantena AS og Entur AS som eig og drifter ulike delar av infrastrukturen, i tillegg til Jernbanedirektoratet og Jernbanetilsynet som driv med planlegging og tilsyn. Til sist kjem Vy, Go Ahead og SJ som køyrer toga.

I Oslo står Sporveien for drift og vedlikehald av både skjener, trikkar og tog, medan Ruter er selskapet som sel billettar og koordinerer rutetilbodet. Ap likar denne enklare løysinga betre, og meiner det bør vere mogleg å gå tilbake til noko liknande på nasjonalt nivå.

– Vi vil greie ut heile jernbanereforma for å finne ut korleis vi kan sikre eit godt tilbod til brukarane, trygge arbeidsvilkår for dei tilsette og ei effektiv drift, seier Støre.

Partiet er også kritisk til den delen av jernbanereforma som opna opp for konkurranseutsetting og privatisering av togtilbodet.

«Du må ha med hugselapp for å ha full oversikt over jernbanen i Noreg»

JONAS GAHR STØRE, AP-LEIAR

Det er ikkje sikkert det er så lett å gjere så mykje med dei anboda som SJ og Go Ahead allereie har vunne.

Støre seier at dei vil bruke det handlingsrommet dei har, til å hindre konkurranseutsetting på andre strekningar.

Får støtte frå klubben

Oslo Sporveiers Arbeiderforening kjempa i mange år for at eigarskapet til trikkar og vogner skulle tilbake til Sporveien, og dei er glade for at Arbeidarpartiet nasjonalt no ser til Oslo for å la seg inspirere i toppolitikken.

– Vi har vore motstandarar av alle formar for oppsplitting av selskap og privatisering, fordi vi ser at det er negativt både for lønnsnivået til arbeidarane våre og for arbeidsvilkåra, seier tillitsvald Einar Fygle.

«Jernbanereforma er ein kjempesuksess som gir meir tog for mindre pengar»

JON GUNNES (V)

Det var Venstre og byråd Ola Elvestuen som i si tid hindra at T-banedrifta i Oslo vart privatisert, noko særleg FrP ivra for.

Samferdselspolitisk talsperson i Venstre Jon Gunnes likar ikkje at Støre og Ap vil bruke Oslo-trafikken som inspirasjon til å reversere delar av regjeringa si jernbanereform.

– Jernbanereforma er ein kjempesuksess som gir meir tog for mindre pengar, seier Gunnes og legg til:

– Fagforeiningane er mot fordi dei er redde for forandring, men eg har prata med mange av dei tilsette som gjekk over frå NSB til SJ, og mange av dei er veldig fornøgde. Det er stort sett uniforma som er annleis.

Vil vurdere endringar

Jonas Gahr Støre og Arbeidarpartiet vil vurdere å reversere fleire delar av jernbanereforma, men dei vil ikkje konkludere konkrete på kva som kjem til å skje endå.

– Vi må greie ut og lytte til både brukarane og dei tilsette før vi konkluderer, men det som er heilt klart, er at høgresida har fått leggje føringar for lenge. Dei har fått slå fast at oppsplitting og privatisering er det som er bra, og det er ikkje vi einige i, seier Støre.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production