Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Eit nederlag for miljøet, eit nederlag for demokratiet.

Utvatna grunnlov

§ 112 i grunnlova seier at borgarane no og i framtida har rett til ein natur «der produksjonsevna og mangfald blir haldne ved lag», og dei har rett til informasjon om verknadene av planlagde inngrep. Dette var bakgrunnen for klimasøksmålet frå Natur og Ungdom og Greenpeace. Organisasjonane hevda at løyve til oljeutvinning i Barentshavet står i motstrid til paragrafen, at klimafølgjene ikkje er vurderte og at løyva difor må kjennast ugyldige. Høgsterett avsa dom i saka 22. desember. Saksøkjarane tapte i alle spørsmål.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production