TANKAR

Mektige metaforar

Når nye rammer skapar ny innsikt.

Mange av vanskane me opplever, er eit resultat av at det låser seg i oss når det gjeld måten me oppfattar omverda på. Dette gjeld òg korleis me ser oss sjølve og vår rolle i verda. Stereotypiar, fastlåste idear og rigide tankemønster er det lett å forstå kan hemma evna til å endra perspektiv og å sjå nye løysningar, men òg heilt vanlege, tillærte oppfatningar som har fungert for oss over tid, er vanskelege å endra på. Ofte ser me jo ikkje sjølv at det er her vanskane sit, og oppfattar ikkje at endringar på dette planet er ønskelege.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene