Du kan bla til neste sideBla med piltastene

LO meiner det hastar å få på plass ei strengare offentleg regulering av barnehagar:

LO går ut mot regjeringa

FÅR KRITIKK: Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap), her då ho la fram regjeringa sitt forslag til innstrammingar i barnehagelova i april. FOTO: CHRISTOPHER OLSSØN

UTOLMODIGE: Regjeringa er for svak i møte med private barnehagar, tykkjer deira nære allierte LO.

LO meiner regjeringa ikkje gjer nok for å stramme inn overfor private barnehagar.

I april la kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) fram regjeringa sine forslag til innstrammingar i lovverket for private barnehagar.

No får Brenna kritikk frå sin alliansepartnar LO for å gjere for lite, for treigt.

Nestleiar i LO Roger Heimli seier til Klassekampen at regjeringa sitt forslag til innstrammingar i barnehagelova i for liten grad følgjer opp det såkalla Storberget-utvalet sine tilrådingar om at kommunane bør få større makt over sektoren.

– Vi er veldig nøgde med dei grepa regjeringa tek no, men det hastar med å få gjort det andre også, seier Heimli.

Sikrar seg profitt

Då Brenna la fram innskjerpingane, sa ho at dette var første del og at regjeringa i løpet av året vil leggje fram ytterlegare innstrammingar for private barnehagar.

I dag held Stortingets utdanning- og forskingskomite høyring om regjeringa sitt forslag. Der vil bodskapen frå LO vere klar: Regjeringa må gjere meir allereie no.

– Min bodskap i høyringa i dag vil vere at regjeringa bør ta alle grepa som er foreslått av Storberget-utvalet og LO allereie no, og ikkje vente, seier Heimli.

Han seier LO er utolmodige fordi dei ser at private barnehageeigarar har teke til å sikre seg profitt i forkant av regjeringas innstrammingar.

– Vi ser at dei store barnehageeigarane, konserna, har teke til å ta ut profitt og gevinst fortløpande og då meiner vi at regjeringa må ta grep no med ein gong og stoppe dette slik at vi klarer å bevare desse verdiane i offentleg eige.

Regjeringa sitt forslag inneheld mellom anna krav om at kvar einskild barnehage i eit konsern må vere eit eige selskap. Det vil ikkje vere lovleg å drive anna verksemd i same selskap som private barnehagar.

Private barnehagar skal heller ikkje kunne ta opp lån andre stader enn hos ein bank og må melde frå til kommunen ved sal eller nedlegging.

LO ønskjer at regjeringa i tillegg skal stramme inne ytterlegare på finansiering og pensjon overfor dei private og sette kommunane i stand til å koordinere barnehageopptaket og fordele barnehageplassar mellom kommunale og private barnehagar etter lokale behov og preferansar.

Heimli seier dette er grep som vil vere relativt enkle for regjeringa å gjere no, og som dei ikkje treng å vente med.

– Eg har respekt for at regjeringa har mykje å gjere, men dette er viktig, og det er snakk om store verdiar og strukturelle ting som er vanskelege å snu. Vi meiner regjeringa burde prioritert å ta grep om dette. Sjølv om det kan vere juridisk komplisert, så burde dei prioritere det fordi det er så viktig og det er så store summar det er snakk om, seier Heimli.

No håpar LO at komitebehandlinga av regjeringa sitt forslag kan føre til ytterlegare innstrammingar.

– Målet mitt med høyringa i dag er å få utdanningskomiteen til å forstå at dei må ta fleire grep parallelt med det regjeringa foreslår, seier han.

LO er ikkje åleine om å meine at regjeringa dreg beina etter seg i barnehagepolitikken. Regjeringa sin budsjettpartnar SV har i likskap med Raudt vore kritiske til forslaget til regjeringa.

Stortingsrepresentant for Ap Elise Waagen kan ikkje love LO at Ap i utdanningskomiteen vil bidra til at det blir gjort ytterlegare innstrammingar på noverande tidspunkt.

– Vi har varsla at vi skal ha ein heilskapleg gjennomgang av finansieringssystemet, og så står det også i regjeringsplattforma at vi vil jobbe vidare med Storberget-utvalet sine innspel. Men fleire av dei tiltaka må på høyring, så dette handlar om å gjere det i riktig rekkefølge, seier Waagen.

Jobbar med andre forslag

Statssekretær i kunnskapsdepartementet Halvard Hølleland seier fleire av endringane i barnehagelova som LO foreslår, kan bli aktuelle i framtida, men ikkje akkurat no.

– Forslaga LO etterlyser har ikkje vore på høyring, og vi kan ikkje leggje fram lovproposisjonar for Stortinget med forslag utan at kommunar, organisasjonar som LO og PBL og andre har uttala seg. Også LO må følgje spelereglane, seier Hølleland, og held fram:

– Eg er glad for at LO seier at vi ikkje går langt nok. Det betyr at dei er samde med regjeringa, som jo har sagt det same. Dei forslaga vi la fram før påske, er berre starten, seier han og legg til at på sikt vil innstrammingane fort bli minst like omfattande som det LO etterlyser.

– Vi jobbar både med det LO nemner, men også fleire andre forslag som til saman skal stogge kommersialiseringa av barnehagesektoren. I motsetnad til den førre regjeringa, som berre greia ut problemstillinga, har denne regjeringa faktisk byrja å gjere noko med dei.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production