Du kan bla til neste sideBla med piltastene

SV vil ha dei nordiske landa med på forsvarsallianse med same funksjon som Nato:

Vil ha nordisk «artikkel 5»

BOMBER OG GRANATAR: SV-nestleiar og stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes, her fotografert på Stortinget, står fast på sitt nei til Nato. FOTO: SIV DOLMEN

ALLIANSE: SV-leiinga har halde korta tett til brystet om kva partiet bør meine om Nato. No opnar nestleiar Torgeir Knag Fylkesnes opp om kva han synest.

Trass i at Finland og Sverige ligg an til å bli medlemmar av Nato, ønskjer SV seg framleis ei nordisk forsvarspakt som slår fast at det er «ein for alle, alle for ein» dersom eit land i Norden skulle bli angripe.

Dette vil gjere det mogleg for Noreg å melde seg ut av Nato på sikt, seier SV-nestleiar Torgeir Knag Fylkesnes.

– Uansett om Sverige og Finland no blir medlem av Nato eller ikkje, så vil ein nordisk «artikkel 5» vere det som gjer at det blir mogleg å på sikt gå ut av Nato, seier Fylkesnes.

Artikkel 5 i Nato-traktaten er den som seier at dersom eit Nato-land blir angripe, så skal det bli rekna som eit angrep på alle Nato-landa, og alle medlemslanda er forplikta til å kome til for å hjelpe.

Fylkesnes trur ei nordisk forsvarspakt vil innebere ei opprusting som vil gjere Noreg i stand til å stå imot ein eventuell invasjon saman med resten av dei nordiske landa.

Tek bladet frå munnen

Fram til landsmøtet neste år skal SV ha ein intern debatt for å finne ut kva partiet skal meine om norsk Nato-medlemskap. For å ikkje leggje føringar for debatten har partileiinga vore forsiktige med å seie kva dei meiner. No tek Fylkesnes bladet frå munnen.

Fredag sa statsminister Jonas Gahr Støre til Klassekampen at svensk og finsk Nato-medlemskap vil gjere det forsvarspolitiske samarbeidet i Norden nærare, i form av ein sterkare integrasjon av militær planlegging, felles øvingar og innkjøp.

Fylkesnes seier at med ein avtale lik Natos artikkel 5 mellom dei nordiske landa Noreg, Sverige, Finland og Danmark, så vil det på sikt ikkje vere naudsynt å vere medlem av Nato.

– Norden er ikkje noko lite område i forsvarssamanheng. Vi har til dømes ei større forsvarskraft enn det Ukraina har, og eit samla nordisk forsvar vil vere eit av dei ti største i verda, seier han.

Men du trur det vil vere naudsynt å ruste opp for å ha tilstrekkeleg forsvarsevne til å stå mot ein russisk invasjon?

Ja, vi vil styrkje både hæren og sjøforsvaret for å gjere Noreg betre i stand til å forsvare eige land og hevde suverenitet. Samstundes ser vi jo no etter den russiske invasjonen av Ukraina at det russiske militæret ikkje er like sterkt som vi trudde, og det er kanskje ikkje naudsynt med ei militarisering av Europa, slik nokre tok til ordet for rett etter invasjonen, seier han.

Ikkje naudsynt med Nato

Om dei nordiske landa inngår ein slik forsvarsallianse, trur altså Fylkesnes at behovet for eit norsk Nato-medlemskap ikkje vil vere der meir. Og det trur han vil få mange positive konsekvensar for den tryggingspolitiske situasjonen vår.

– Vi veit jo allereie at amerikansk nærvære nær den norske grensa til Russland er mykje meir provoserande for Russland enn det tilfellet er om norske styrkar gjer det same. Ein nordisk forsvarsallianse vil sikre at vi kan klare oss utan amerikanske basar på norsk jord, og utan amerikanske soldatar som er med på å auke spenninga i møte med Russland. Eg trur at den utvidinga av Nato som har funne stad, har vore med på å auke spenninga i Europa, seier han.

Både då forløparen SF og då dagens parti SV vart stifta, var motstanden mot Nato det berande elementet i heile partiprosjektet.

Ikkje snudd

No har fleire teke til ordet for at det er på tida å leggje Nato-motstanden bak seg, og at SV bør innsjå at eit norsk Nato-medlemskap er det einaste realistiske alternativet.

Det går ikkje Fylkesnes med på.

– Vår kritikk mot Nato er framleis gjeldande, også etter invasjonen av Ukraina. Nato er ikkje berre ein forsvarsallianse, men eit verktøy for å sikre amerikansk verdsherredøme. Vi som Nato-medlem har blitt brukt til å legitimere amerikanske operasjonar langt, langt vekke frå området til Nato. Når eit nordisk forsvarssamarbeid med ein eigen artikkel 5 er på plass på ein tilfredsstillande måte, så bør vi melde Noreg ut av Nato, seier han.

Han meiner at dei som har framstilt SV sitt Nato-standpunkt som uansvarleg, har vore ureielege i argumentasjonen sin.

– Det har blitt framstilt som om SV vil melde Noreg ut av Nato i morgon, og det vil vi ikkje. Det er ikkje riktig, seier han.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production