Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Per-Gunnar Skotåm går av frå landsstyret i Raudt etter massiv intern kritikk:

Steigan-leiar trekkjer seg

GÅR AV: Per-Gunnar Skotåm går av som medlem av landsstyret i Raudt, men held fram som medlem og lokalpolitikar. Her er han fotografert med ei av gruvemaskinene han eig i Sulitjelma. FOTO: TOM HENNING BRATLIE

OMSTRIDD: Styreleiar i Steigan.no Per-Gunnar Skotåm seier at kritikken mot han byrja å skade Raudt, og difor vil han ikkje lenger sitje i landsstyret til partiet.

– Det har vore ein kampanje mot Steigan.no og mot meg dei siste vekene som byrja å skade partiet. Eg aksepterer ikkje premissen om at Steigan.no formidlar vidare russisk krigspropaganda, men når denne kampanjen no kjem mot meg, så tek eg dette grepet for å verne partiet, seier Per-Gunnar Skotåm.

No trekkjer han seg som medlem av både landsstyret og internasjonalt utval i Raudt, men held fram som folkevald.

Men du melder deg ikkje ut av partiet?

– Nei, kvifor skulle eg gjere det? Eg har vore med i denne rørsla i femti år i år, og eg har ikkje tenkt å gje meg endå. Eg kjenner meg framleis vital!

Skotåm er gruppeleiar for Raudt i Nordland fylkesting og sit i formannskapet i Fauske kommune, som er den kommunen der partiet gjorde sit aller beste val ved førre lokalval.

I den gamle gruvebyen Sulitjelma, der Skotåm bur, røysta 32,1 prosent av folket på Raudt.

Russisk propaganda

I tillegg til partiarbeidet er Skotåm styreleiar i selskapet Mot Dag AS, som står bak den kontroversielle nettstaden Steigan.no, og han er også medeigar.

Faktasjekknettstaden Faktisk.no har kartlagt russisk krigspropaganda i norske alternative medium, og skriv i mars i år at Steigan.no skil seg ut som den aktøren som spreier desidert mest russisk propaganda.

Faktisk.no syner mellom anna til at Steigan.no formidlar vidare nyheiter frå nettstaden Southfront. Amerikanske styresmakter meiner at nettstaden er kontrollert av russisk etterretning.

Redaktør i Steigan.no Pål Steigan søkte om medlemskap i Redaktørforeningen i fjor, men eit samrøystes styre gav han avslag på den søknaden.

Steigan meiner at kritikken som kjem mot han om å spreie russisk krigspropaganda, ikkje stemmer.

– Det var ikkje Faktisk.no som starte denne kritikken, den starta i den amerikanske innanriksdepartementet. Faktisk.no plukka opp dette, og så vert det formidla vidare i alle store norske medium. Det som er fakta, er at eg er ein motstandar av den russiske invasjonen. Eg er mot krigen. Eg støttar likevel ikkje den andre parten, eg ser på dette som ein krig mellom Nato og Russland spelt ut med stadfortredarar. Denne krigen er til stor skade for arbeidarklassen i både Russland, Ukraina og Europa, og kjem til å setje levekåra attende. Han kjem også til å øydeleggje både venstresida og fredsrørsla, seier Steigan.

Er du fornøgd med at Skotåm held fram som styreleiar i selskapet, trass i kritikken som har kome mot han?

– Ja, det er eg sjølvsagt. Skotåm er ein kjemperessurs som sikrar at selskapet held seg innanfor aksjelova og driv forsvarleg ut frå interessene til eigarane av selskapet, seier Steigan.

Prosess i partiet

Partisekretær i Raudt Benedikte Prynseid Hansen seier at dei no har starta ein prosess i partiet der dei tek imot innspel frå partiorganisasjonen for å finne ut kva dei skal meine om at nokre av medlemmane i partiet også har ei tilknyting til Steigan.no.

Lokallaget Raudt Trondheim sentrum er eit av laga som allereie har sendt inn ei fråsegn til leiinga i partiet, der dei krev at alle band mellom Raudt-politikarar og Steigan.no vert brote.

– Slik vi ser det så bør det ikkje vere mogleg å kombinere rolla som tillitsvald og folkevald for Raudt med eit engasjement for Steigan.no, seier lokallagsleiar Kai-Helge Nilsen.

Kvifor ikkje?

– Raudt er eit parti som står for fridom og demokrati. Slik vi ser det, er det to hovudproblem med innhaldet på Steigan.no. Det eine er vaksinemotstand under pandemien, og det andre er ei veldig einsidig formidling av krigen i Ukraina, påpeike han.

Både Pål Steigan og Per-Gunnar Skotåm meiner på si side at kritikarane av Skotåm si rolle underslår eit skilje mellom eigarar og redaktørar som finst i dei fleste redigerte medium.

Skotåm trur også at noko av kritikken som kjem mot Steigan.no, handlar om at dei store mediehusa er uroa for konkurransen dei får.

– Steigan.no er no den 17. mest delte nettstaden i landet og i veldig rask vekst. Vi er meir delt på nett enn både Dagens Næringsliv og Klassekampen. Det er klart at denne konkurransen uroar ein del av dei store mediehusa som er eigarar av Faktisk.no, seier Skotåm.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production