Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Ap let det vere opp til SV å sikre gjennomslag for deira eigen hundredagarsplan:

Manglar tre milliardar

KUNNE HAN GRAVE DJUPARE? Statsminister Jonas Gahr Støre og regjeringa har tømt lommene og får ikkje oppfylt alle løfta frå valkampen. Spørsmålet er om dei dermed tvingar SV til å gjera jobben for dei i budsjettforhandlingane. FOTO: TERJE PEDERSEN, NTB

DYRT: Sjølv om Arbeidarpartiet og Sp er samde om mykje, manglar nesten tre milliardar kroner i statsbudsjettet deira for å oppfylle Aps hundredagarsplan.

I valkampen gav Arbeidarpartiet ut ein hundredagarsplan som slo fast kva partiet ville gjere dei hundre første dagane dersom dei kom i regjering. Planen er konkret og kortfatta og vart delt ut på gatehjørne og lagt i postkasser i innspurten før valet.

No syner det seg at ei rekkje av løfta frå planen ikkje er innfridd i regjeringa sitt forslag til statsbudsjett, sjølv om både Arbeidarpartiet og Senterpartiet er samde om fleire av dei.

SV skal forhandle med regjeringspartia for å danne eit fleirtal for statsbudsjettet i Stortinget og mange forventar at fleire av desse løfta frå valkampen vil bli innfridd då. Det kan bety at SV må bruke sin politiske kapital i forhandlingane til å kjempe for Arbeidarpartiet sin eigen politikk.

– Hadde eg røysta på Arbeidarpartiet, ville eg som veljar ha vore svært skuffa over at Ap ikkje tek større ansvar for sine eigne veldig klåre valløfte, seier nestleiar i SV Kirsti Bergstø.

Manglar tre milliardar

Klassekampen har forsøkt å rekne på kor mykje pengar SV må flytte i forhandlingane berre for å innfri Arbeidarpartiet sine eigne løfte.

  • Å gje permitterte og arbeidslause feriepengar kostar 1,6 milliardar kroner.
  • Fem timar med gratis kjernetid i skulefritidsordninga for førsteklassingar kostar 250 millionar kroner.
  • Å gjenopprette brillestøtte til born kostar 220 millionar kroner.
  • Å byrje på Arbeidarpartiet sin eigen plan for tannhelsereform kostar 250 millionar kroner.
  • Og Arbeidarpartiet har i hundredagarsplanen lova å bruke 500 millionar kroner meir til å gje kommunane frie inntekter enn dei faktisk gjer i statsbudsjettet.

Til saman blir dette 2,82 milliardar kroner.

Til samanlikning er den totale auken i skatt og avgifter som finansminister Trygve Slagsvold Vedum la fram i Stortinget denne veka på kring seks milliardar kroner. Dei 2,8 milliardane som står att for å innfri Arbeidarpartiet sine eigne løfte, er altså før SV har byrja på sine eigne krav, som stort sett er endå dyrare. Til dømes vil partiet bruke mykje meir på gratis tannhelse.

– Uklok taktikk

Om det er slik at Arbeidarpartiet reknar med at SV skal bruke all sin politiske kapital på å redde Arbeidarpartiet sine eigne valløfte, tykkjer Bergstø det er frustrerande.

– Det er i så fall ein uklok forhandlingstaktikk. Eg registrerer at veldig mange, som diverre ikkje røysta på SV, set sin lit til oss i veldig mange saker no. Vi legg fram vårt alternative budsjett på måndag, der vi syner korleis vi ville prioritert om vi hadde reint fleirtal, men utover det vil vi ikkje seie noko om våre prioriteringar i forkant av forhandlingane med Ap og Sp, seier nestleiaren.

Ho leiar arbeidet medan partileiar Audun Lysbakken er i pappapermisjon.

Finanspolitisk talsperson i Arbeidarpartiet Eigil Knutsen avviser at Ap har late vere å innfri sine eigne valløfte for å la SV bruke politisk kapital på å gjere det.

– Nei, dette er eit godt budsjett som stakar ut ein meir rettferdig kurs for Noreg. Eit budsjett for vanlege folk i heile landet, som skaper jobbar og kuttar utslepp.

Held veljarane for narr

Stortingsrepresentant for Høgre Henrik Asheim åtvara i valkampen mot Arbeidarpartiet sin hundredagarsplan og tvilte på om det var realistisk at partiet kom til å faktisk gjennomføre det dei skreiv i planen.

– No ser vi at Arbeidarpartiet faktisk ikkje følgjer opp løfta sine, og det er veldig synd at dei held veljarane sine for narr på den måten. Dei har jo mellom anna prioritert tre milliardar kroner til ei lægre elavgift, i staden for å prioritere det som dei lova veljarane i planen sin.

Har det aldri skjedd at Høgre har lova noko i valkampen som de ikkje har innfridd?

– Vi har vore veldig medvitne på at vi ikkje har kome med noko hundredagarsplan, fordi vi veit at det er vanskeleg å følgje opp i praksis. Difor har vi heile vegen presisert at vi går til val på ein fireårsplan, og ikkje ein hundredagarsplan, seier Asheim.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production