Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Sp vil desentralisere politi, kommunar og utdanning etter dansk modell:

Vil lære av danskane

COPY-CAT: Marit Arnstad, parlamentarisk leiar i Sp, vil kopiere danske erfaringar. Her er ho fotografert på Stortinget.

DANSK FLØRT: Senterpartiets Marit Arnstad vil lære av danskane sin distriktspolitikk. Dansk innvandringspolitikk er ho ikkje så oppteken av.

Sp vil desentralisere politi, kommunar og høgare utdanning etter modell frå Danmark.

Den danske sosialdemokratiske regjeringa med statsminister Mette Fredriksen i spissen har varsla eit oppgjer med sentraliseringa som har gått føre seg i landet dei siste ti åra. Under slagordet «nærheden tilbake» vil Fredriksen splitte opp samanslåtte kommunar, opprette nye nærpolitikontor og 25 nye studiestadar over heile Danmark.

Parlamentarisk leiar i Sp Marit Arnstad omtalar dei danske grepa som «uhyre interessante».

Ho meiner det er fullt mogleg å gjere det same i Noreg.

– Det som har skjedd dei siste åtte åra er ikkje ei naturgitt sentralisering, men ei planmessig sentralisering som den borgarlege regjeringa har ønska seg. Difor har dei også innretta regelverket og pengestraumane på ein slik måte at dei har skapt sentralisering.

Politi og kommunar

For å bøte utviklinga vil Senterpartiet sjå til Danmark.

– Dei starta sentraliseringa før oss og tek oppgjeret no. Statsminister Fredriksen varsla i sin tale til Folketinget i fjor haust at dei i inneverande år skulle opne 20 nye politistasjonar. Det er akkurat det same vi i Sp tenkjer når det gjeld å få opna fleire lensmannskontor og politistasjonar.

Arnstad seier dette gjeld dei områda der lokalbefolkninga har klaga over nedleggingar.

– Dei bør få høve til å opprette nye stasjonar. Politiet er for lite til stades ute i distrikta, men også i einskilde bydelar i dei større byane.

Danskane har også varsla at dei vil splitte opp samanslåtte kommunar.

– Dei har ein heilt medviten politisk strategi for å gjere dette, seier Arnstad.

Ho vil gje tvangssamanslåtte kommunar og fylke i Noreg høve til å gjere det same. Sp har mellom anna varsla at dei vil la fylkeskommunane Viken og Troms og Finnmark skilje lag.

Varslar utdanningsdebatt

Når det gjeld utdanning, understrekar Arnstad at danskane har ein meir sentralisert utdanningsstruktur enn Noreg, som har sterke utdanningsmiljø i byar som Bergen, Trondheim og Tromsø i tillegg til Oslo.

– Men danskane vil opprette høgare utdanningstilbod rundt om i landet. Det er interessant, seier Arnstad og peikar på at det bør kome ein diskusjon om korleis, og kvar hen, tilbod for vidare- og etterutdanning skal byggjast ut.

Ho meiner strukturreforma i høgare utdanning, der mange mindre utdanningsinstitusjonar er slått saman med større insitusujonar, har bidrege til å viske ut det gamle skiljet mellom universitet og høgskule.

– Dette er skjedd utan politisk debatt om innhald og kvalitet. Det er i realiteten skjedd på initiativ frå styra i institusjonane. Det som er uheldig med det, er at vi aldri diskuterte retning på høgare utdanning i Noreg.

I 2019 reiste Sp med partileiar Trygve Slagsvold Vedum i spissen til Danmark for å lære av den sosialdemokratiske regjeringa. Det var Dagbladet som først omtalte saka.

Sp har særleg hatt løpande kontakt med partistrateg og bustadminister i den danske regjeringa Kaare Dybvad. Dybvad står bak debattbøkene «Utkantsmyten» frå 2015 og «De lærdes tyranni» frå 2017. Bøkene tek for seg den aukande sentraliseringa og mangelen på faglærde i Danmark.

Ikkje innvandring

– Tenkinga til Dybvad om kva som skaper sosial og geografisk ulikskap er interessant for oss i Sp, seier Arnstad.

Ho peikar på at sosial og geografisk ulikskap heng ofte saman.

– Vi har ein tendens til å sjå på kva som skaper ulikskap innanfor ein by, som Oslo vest mot Oslo aust. Men dei som kjenner seg mest oversett i geografisk forstand, er også dei som ofte opplever sosial ulikskap.

– Det danske sosialdemokratiske partiet har også lagt seg på ei svært streng linje i innvandringspolitikken. Kva tenkjer du om den delen av det danske sosialdemokratiske prosjektet?

– Det som gjer Danmark interessant for oss er ikkje sosialdemokratiet, men oppgjeret med sentraliseringa. Eg kjenner ikkje så godt til tenkinga kring innvandring.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production