Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Oljearbeidere som fikk alvorlige skader etter arbeid på norsk sokkel kan få oppreisning:

Oljepionerene kan vinne fram

SKADD: Jan Terje Biktjørn jobbet 26 år i oljesektoren. Det ga ham alvorlige helseproblemer. Sammen med andre i ALF har han jobbet for en erstatningsordning.

STØTTE: Etter mange års kamp kan det gå mot løsning for arbeidere som ble skadd i oljesektoren. Men en helhetlig reform av yrkesskadereglene kan la vente på seg.

Nordsjødykkerne som fikk alvorlige skader av jobben måtte helt til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg for å vinne fram mot den norske staten. Men selv om dykkerne fikk oppreisning og erstatning etter dommen i 2013, var det andre arbeidere fra starten av oljeeventyret som ikke fikk noe.

Mange som jobbet på plattformene ble eksponert for farlige kjemikalier og fikk varige mén, men har møtt veggen i møte med Nav og forsikringsbransjen. Arbeidsmiljøskaddes Landsforening (ALF) har derfor jobbet i lang tid med å få Stortinget til å gripe inn. Nå kan mange års kamp krones med seier.

I starten av mai kan Stortinget, med bakgrunn i et forslag fra Ap, komme til å vedta at oljepionerene skal få en ordning på linje med dykkerne.

Skadd for livet

– De første fem årene etter jeg sluttet i olja var det mer eller mindre snakk om kampen om livet. Jeg veide rundt 50 kilo, sier Jan Terje Biktjørn til Klassekampen.

Det var et stykke unna matchvekta på 90 kilo. Biktjørn er en av oljepionerene, med 26 års arbeid på norsk sokkel bak seg, fra 1978 og framover. Han er ufør i dag, med diagnosen toksisk encefalopati, etter tung kjemikalieeksponering på jobben.

– Det oppleves på den måten at du blir forferdelig trøtt. Alt som du skal gjøre, bare det å føre en samtale eller diskusjon, du bruker så mye energi at du blir utslitt, sier han

– Og så går det ut over førligheten. Og jeg har ukontrollerte rykninger i armer og bein og slikt.

Biktjørn skildrer en rekke episoder under arbeidet på sokkelen der han ble utsatt for farlige kjemikalier.

Den ene var da en plugg i rørlinja fra England hadde kilt seg fast da den kom om bord i pumpeplattformen.

– Vi var to personer som ikke hadde noe verneutstyr. Vi hadde en luftslange under nesa og tau rundt livet. Vi var der inne i cirka tre minutter og forsøkte å feste noe utstyr for å få ut igjen den her. Da ble jeg sendt i land med blod i avføringen etterpå. Han andre ble aldri den samme etter den jobben. Han var en sosial person. Etter dette ble han mer usosial, snakket lite og satt mest på lugaren. Et par år seinere hengte han seg, sier han.

Fra rødt til oransje

En annen episode var da de skulle reingjøre en tank.

– Vi fylte bøtter med slam, og så ble de heist opp og tømt i spesialtransportkonteiner. Når du gikk ned der hadde du oljehyre på deg. Den var rød når du gikk ned og oransje når du kom opp. Jeg var der i fire dager. Da kom det en for å overta. Da sa jeg til han som skulle overta at han ikke brude være der mer enn fire dager, for det var farlig. Han døde noen måneder etter den jobben, sier Biktjørn.

Han har jobbet i mange år i ALF, og vært i kontakt med mange med liknende historier. En del har gått rettens vei for å få erstatning, men det råder ikke foreningen medlemmene til å gjøre lenger.

– Vi taper rettssakene vi går i. De som er skadd har ikke økonomi eller krefter til å gjennomføre en rettssak. Det er en som siter med seks millioner i gjeld. Det er for gale, sier han.

Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget har nå til behandling en serie forslag fra fem Ap-representanter om å endre yrkesskadeordningene. Ett av forslagene er å vurdere en særordning for oljepionerene. Lise Christoffersen, en av forslagsstillerne, sammenlikner med nordsjødykkerne og veteranene fra militære utenlandsoperasjoner.

– De sto på bar bakke. Vi fikk en løsning for dykkerne og for veteranene. Så lenge vi har hull i regelverket må vi få en ordning for disse også, sier hun.

Samtidig mener hun hele systemet for yrkesskade er modent for reform. Ap foreslår derfor at bevisbyrden i saker om yrkesskader skal snus, så både Nav og forsikringsselskapene skal ha bevisbyrden.

– Det har vi fremmet etter et tydelig innspill fra LO-advokatene, som har mye erfaring på området. Som de sier er det veldig vanskelig for arbeidstakere å føre tilstrekkelig bevis i yrkesskadesaker. Ofte skjer ting når man er aleine, det er gjerne ingen vitner, om det handler om sykdom kan det gå lang tid fra eksponering til det gir seg utslag, sier Christoffersen.

– Kan det bli dyrt for staten og forsikringsbransjen?

– Det ligger som et premiss i bunn at flere vil få. Vi har fått tilbakemelding fra forsikringsselskaper at det kan gjøre at de blir mindre villige til å tegne forsikring eller at premien vil gå opp. Men vi kan snu dette. Det vil gi en spore til arbeidsgivere som må tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte til å drive bedre HMS-arbeid. Slik kan det føre til noe positivt.

Frp støtter pionerene

Erlend Wiborg (Frp) er leder av arbeids- og sosialkomiteen. Han sier de kommer til å støtte forslaget om oppreisning for oljepionerene.

Han viser til at Frp har engasjert seg i oljepionerenes sak over tid, og selv fremmet interpellasjon i Stortinget om saken.

– Jeg var selv saksordfører for saken med nordsjødykkerne og fikk dratt den i land. Så dette er en sak Frp har vært veldig klare på. Vi må få gjort noe for dem. Her har vi tett dialog med de ansattes organisasjoner og med ALF og er krystallklare på at vi ønsker en kommisjon som går gjennom alt og sørger for en anstendig og god økonomisk kompensasjon, sier han.

Han kan derimot ikke love å støtte en generell endring av yrkesskadeordningene i tråd med det Ap foreslår.

– Det å snu bevisbyrden mener vi bryter med alle rettsprinsipper vi har. Det er vi mot. Men vi er for å få en full gjennomgang og oppdatering av regelverket. Det burde vært gjort for lenge siden.

Det er Sps Per Olaf Lundteigen som er saksordfører for komiteens arbeid med Ap-forslagene. Han sier til Klassekampen at han vil foreslå i komiteen at det skal nedsettes en hurtigarbeidende kommisjon for å lage en kompensasjonsordning for oljepionerene, med frist til februar 2022. ALF må være med i kommisjonen, sier han.

– Mange av dem begynner å bli eldre, og det er en skammelig behandling de har fått.

Når det gjelder reglene for yrkesskade foreslår Sp at det skal gjøres «en helhetlig reform av yrkesskadeområdet».

– Det er en sak som også ble behandlet av den rødgrønne regjeringen, som la fram en proposisjon i 2013, som ble trukket av nåværende regjering. Jeg foreslår at det gjøres en ny jobb så man fremmer en ny sak for Stortinget basert på endringene som har skjedd siden forslaget i 2013.

Høyres Heidi Nordby Lunde kan ikke love å støtte en kommisjon for oljepionerene.

«Når det gjelder særordning for oljepionerene, så er det ingen grunn til å tvile på at flere tidligere oljearbeidere kan ha fått helseplager på grunn av forhold i arbeidsmiljøet. Men saken har vært grundig behandlet i to stortingsmeldinger og avvist, og jeg er redd for å gi falske forhåpninger om et annet utfall ved å ta opp dette igjen», skriver hun i en e-post.

Endelig oppreisning

John Peder Denstad, leder av LO i Trondheim, har jobbet med saken i ALF, og utarbeidet en rapport med gjennomgang av situasjonen for en rekke oljepionerer, som ble lagt fram for komiteen på Stortinget. Han er glad for at det ser ut til å endelig komme en løsning.

– Det er på tide at de får den oppreisningen og en ordentlig kompensasjon, fordi de har gitt helsa si for verdiskaping til det norske samfunnet, sier han.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production