Du kan bla til neste sideBla med piltastene

I stedet for å gi Kulturrådet flere byråkratiske oppgaver vil SV opprette et eget «kulturdirektorat»:

SV vil kløyve Kulturrådet

INVITERER: SVs Freddy André Øvstegård (til høyre) ønsker debatt om Kulturrådet, og Tine Valavuo Tyldum (fra venstre) fra Nymusikk, Ådne Sekkelsten fra Scenekunstbruket og Hanne Øverland fra Norske Kunsthåndverkere hilser initaitivet velkommen.

Freddy André Øvstegård i SV foreslår å splitte Kulturrådet i to atskilte organer. De første signalene fra kulturfeltet er positive.

– Kulturfeltet og Stortinget må ta tilbake kontrollen over det som skjer i Kulturrådet, sier Freddy André Øvstegård, stortingsrepresentant for SV og medlem i Stortingets familie- og kulturkomité.

Mandag skrev Klassekampen om en pågående omorganisering som gjør at Kulturrådet overtar flere oppgaver fra Kulturdepartementet. Endringene blir kritisert for å mangle forankring både i Stortinget og i kulturlivet.

Nå kaster SV og Øvstegård en brannfakkel inn i debatten. Et av partiets forslag er å splitte Kulturrådet i to atskilte organer.

Tirsdag møtte SV-eren tre representanter fra kulturfeltet som er enige i at forslaget bør utredes. Norske Kunsthåndverkere, Scenekunstbruket og nyMusikk har alle bidratt med sine innspill.

– Vi er positive til en utredning fordi det er så mange uklarheter rundt Kulturrådets roller, sier Hanne Øverland, styreleder i Norske Kunsthåndverkere.

– Skillet mellom armlengdeprinsippet i de kollegiale organene og den politiske styringen som ligger i et direktorat, må tydeliggjøres, mener Tine Valavuo Tyldum, daglig leder i nyMusikk.

Vil ha armlengdes avstand

Øvstegård foreslår et tydeligere skille mellom Kulturrådets to funksjoner.

I dag skal Kulturrådet på den ene siden forvalte Kulturfondet, en årlig «støttepott» på rundt én milliard kroner som fordeles av ulike råd, komiteer og fagutvalg.

På den andre siden skal Kulturrådet iverksette en rekke politiske beslutninger på oppdrag fra Kulturdepartementet – såkalte direktoratsoppgaver.

– Kulturrådets faglige administrasjon jobber i dag for å tilrettelegge begge deler. Det er prinsipielt betenkelig, mener Øvstegård.

Å splitte Kulturrådet vil gi i både pose og sekk, mener han.

– Vi kan få et sterkt og uavhengig Kulturråd med en tydelig armlengdes avstand til politikerne, samtidig som vi får et sterkere direktorat som kan gi kulturpolitikken mer kraft i møte med andre felt.

Samtidig foreslår SV å utrede organiseringen av Kulturtanken, en fagetat som har det nasjonale ansvaret for Den kulturelle skolesekken.

– Vi mangler ikke byråkrati

Representantene fra de tre kunstnerorganisasjonene mener Øvstegård kommer med relevante innspill.

Ådne Sekkelsten, daglig leder i Scenekunstbruket, er bekymret for økende byråkratisering.

– Det bygger seg opp et byråkrati i Kulturrådet og Kulturtanken. De forvalter stadig flere oppgaver uten at det er i dialog med oss som blir underlagt forvaltningen.

– Vi mangler ikke byråkrati, vi mangler midler til kunst og formidling.

Hanne Øverland i Norske Kunsthåndverkere påpeker at Kulturrådet er avhengig av troverdighet og tillit.

– Det er merkelig at omorganiseringen blir bagatellisert, når det helt tydelig er store endringer, mener hun.

– Selv om Kulturdepartementet og Kulturrådet går langt i å forsøke å berolige feltet, er ikke feltet beroliget.

Også Tine Valavuo Tyldum i nyMusikk påpeker at omorganiseringen får konsekvenser.

– Det argumenteres for at omorganiseringen er en intern prosess, men dette er endringer som berører forvaltningen av hele kulturlivet. Hvordan kan den være intern?

– Kom som en bombe

I Klassekampen mandag svarte statssekretær i Kulturdepartementet Gunhild Berge Stang (V) at omorganiseringen av Kulturrådet var politisk vedtatt i kulturmeldingen fra 2018 og i statsbudsjettet.Øvstegård går ikke god for departementets forklaring.

– Stortinget er ikke involvert i omorganiseringen. Vi har ikke sett offentlige debatter om dette før det ble lagt fram, sier han.

Flyttingen av ansvaret for musikk- og scenekunstinstitusjonene fra departementet til Kulturrådet ble ikke informert om i Stortinget eller lagt inn i statsbudsjettet, mener Øvstegård. Endringen kom i derimot i et budsjettrundskriv i januar.

– Den som klarer å lese denne omorganiseringen ut av kulturmeldingen, må ha sterkere briller enn meg. Det framsto ikke klart verken for Stortinget eller feltet, men kom som en bombe i budsjettet uten videre behandling, sier han.

Øvstegård vedgår at det formelle er i orden, men at både Stortinget og kulturfeltet uansett burde vært involvert.

– Det kan framstå som det bare er interne omorganiseringer, men dette har store demokratiske konsekvenser for institusjoner som påvirker den offentlige debatten og for vanlige kulturbrukere.

– Svekket over tid

Per Mangset, seniorforsker ved Telemarksforsking, har ledet flere prosjekter om maktfordelingen i norsk kulturpolitikk.

Da han i 2012 skrev en rapport om armlengdeprinsippet, var en av konklusjonene nettopp at Kulturrådet burde deles i to – i en «armlengdedel» og en «direktoratsdel».

– Armlengdeprinsippet har de seinere år stått sterkere i Norge enn i mange andre land, sier han.

Han forteller at Kulturrådet ble svekket som armlengde- organ da det i 2011 fikk overført oppgaver fra daværende ABM-utvikling, statens senter for arkiv, bibliotek og museum.

Per Mangset

– Skillet mellom armlengde og direktorat er svekket over tid ved at Kulturrådet er blitt tillagt mange nye oppgaver.

Mangset har ikke satt seg inn i den pågående omorganiseringen, men påpeker at det likner en «direktoratisering».

– Det framstår som en voldsom forandring av Kulturrådets rolle og organiseringen av norsk kulturpolitikk, sier han.

– Hvis Kulturrådet blir mer direktoratsliknende, altså utfører oppgaver på vegne av departementet, vil rollen som reindyrket armlengdeorgan svekkes.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production