Verda står framfor eit nytt økonomisk tilbakeslag, forverra av pandemien.

Multippel krise

ILLUSTRASJON: KNUT LØVÅS, KNUTLVAS@GMAIL.COM

Verda er inne i ei multippel krise av historiske dimensjonar. Koronapandemien grip om seg med urovekkande letalitet og legg stadig større press på befolkninga og helsevesenet i nær alle land. Pandemien tek kvelartak på økonomien. Førebels er det ein akutt produksjonsstopp i realøkonomien. Mange verksemder står overfor sviktande etterspørsel, andre manglar importerte innsatsvarer. Slik råkar pandemien både tilbodssida og etterspørselssida i økonomien.

Økonomane Morten Jerven, Erik S. Reinert, Rune Skarstein, Chr. Anton Smedshaug, Ebba Boye og Marie Sneve Martinussen skriv onsdagar i Klassekampen.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene