Ellen Rygh har delt denne artikkelen med deg.

Klimaengasjerte leger, foren eder!

Illustrasjon: Knut Løvås

Klimakrisen er vår tids største helsetrussel, ifølge generaldirektøren i WHO. Økt temperatur og hetebølger gir flere syke og døde av hjerte- og karsykdommer. Infeksjonssykdommer som tidligere var begrenset til tropene spres – og kan snart være hos oss. Over halvparten av alle infeksjonssykdommer kan forverres av klimaendringer. Hetebølger og skogbranner forverrer luftkvaliteten og øker dødeligheten av luftveislidelser. Mat- og vannsikkerheten trues både nasjonalt og internasjonalt. Ekstremvær, tvungen migrasjon, økt konfliktnivå og tap av levebrød gir også voldsom belastning på psykisk helse.

Som leger er vi moralsk forpliktet til å ivareta våre pasienters helse. Derfor har vi også ansvar for å si fra når befolkningens helse er i fare. Vi kan ikke stå tause og se på at det gjøres altfor lite, altfor sakte. Leger og helsepersonell har derfor gått sammen i organisasjonen Legenes klimaaksjon.

Drastiske tiltak må iverksettes umiddelbart for å kutte klimagassutslipp og stoppe naturødeleggelsene. Dette innebærer stans i oljeleting, økonomiske bidrag fra høyinntektsland til lavinntektsland, og en rettferdig omstilling fra fossil industri. Ikke-spredningsavtalen for fossilt brennstoff er et global initiativ for regulering av leting, utvinning og produksjon av fossile energikilder. WHO, Verdens legeforening og nesten 200 andre helseorganisasjoner ga i september 2022 formelt støtte til dette initiativet for å regulere fossil utvinning og infrastruktur.

Verden ser alt nå konsekvenser av menneskeskapte klimaendringer. Krisene er her allerede: Det er oftere ekstremvær som skogbrann, tørke og flom. Havnivået har steget med 20 centimeter. Rundt hele verden har klimaendringene gitt økt dødelighet og helseproblemer. I dag lever nesten halvparten av verdens befolkning i en kontekst som gjør dem svært sårbare for klimaendringer. Menneskerettigheter som retten til mat, vann og helse er truet.

Vi som leger må derfor øke beredskapen for klima- og naturkrisens helsekonsekvenser. Spesielt må vi ivareta de svakeste og mest sårbare blant oss. Å minimere klimaendringenes konsekvenser i solidaritet med dem som rammes hardest er en viktig kampsak på 1. mai. Arbeid mot global oppvarming er arbeid for solidaritet, likhet, menneskerettigheter og fred.