Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Sørsamisk Arbeidarparti meiner seg overkøyrt av sine eigne i Fosen-saka:

Krev riving frå regjeringa

FORTSATT I VINDEN: Sørsamisk Arbeidarparti er skuffa og reagerer kraftig på at staten, med moderpartiet i regjering, ikkje vil rive vindparkane på Fosen før dei har greitt ut saka meir. Her frå 2020. FOTO: HEIKO JUNGE, NTB

KLAR TALE: Beskjeden frå Sørsamisk Arbeidarparti og venstresida til regjeringa er tydeleg: Følg høgsterettsdommen, riv vindturbinane på Fosen.

På Fosen produserer framleis vindkraftverka straum, sjølv om Høgsterett i oktober i fjor vedtok at konsesjonen er ugyldig. Vindturbinane der bryt med samiske menneskerettar, ifølge Høgsterett, men staten vil ikkje stoppe dei før undersøkingane er ferdige.

Dette trass i at Noregs institusjon for menneskerettar (NIM) seier at menneskerettane til reindriftsutøvarane på Fosen blir brotne no.

Staten meiner menneskerettane først vil bli brotne på sikt. Det får Berit Ellen Jåma, leiar i Sørsamisk Arbeidarparti (Ap), til å reagere.

– Eg er skuffa over regjeringspartiet vårt, og at dei ikkje har rådført seg med oss. Vi er ein del av partiet, seier ho.

I mars fekk dei gjennomslag då Trøndelag Ap vedtok at staten må følgje opp høgsterettsdommen, og at vindturbinane må ned.

Jåma seier at ho no vil be om eit møte med regjeringa.

– Eg meiner at Arbeidarpartiet er eit rettsparti. Det at regjeringa ikkje følgjer opp domstolen, må vi ta opp internt i partiet.

Jåma samanliknar vindparkane med industriområde som ikkje er levelege i for reinen.

– Regjeringa må få høyre vår erfaring. Det er vi som veit noko om det her. Det er vi som driv med rein. Vi har eit klart og tydeleg vedtak om at vindparkane må bli rive, seier ho.

SV: «Seigpining av samane»

Prosessen staten har sett i gang, kan ta mange år om reindriftutøvarane ikkje er einige i tiltaka staten foreslår. Energipolitisk talsperson i Sosialistisk Venstreparti (SV), Lars Haltbrekken, seier staten må rive vindparkane no.

– Eg har vanskeleg for å sjå ei anna løysing for å få stoppa menneskerettsbrotet som pågår, enn å rive vindmøllene og føre tilbake området. Dette er ei seigpining av samane på Fosen. Det er heilt utruleg, seier Haltbrekken og legg til:

– Eg synest staten vrir seg unna ansvaret for det ugyldige konsesjonsvedtaket og menneskerettsbrotet.

«Det er vi som veit noko om det her. Det er vi som driv med rein»

BERIT ELLEN JÅMA, SØRSAMISK ARBEIDARPARTI

Han legg til at regjeringa snarast må få på plass ei kartlegging av kva dommen betyr for andre planlagde inngrep i samiske område.

– Og så ser eg at staten har opna for konsesjonar for vindkraft i samiske reindriftsområde i Finnmark. Det kan ikkje skje før ein har kartlagt konsekvensane av Fosen-dommen.

Raudt: «dårlege taparar»

Energipolitisk talsperson i Raudt Sofie Marhaug meiner staten aktivt motarbeider dommen i Høgsterett.

– Dei tar ikkje ansvar i det heile tatt. Dei oppfører seg som part i saka, dei oppfører seg som dårlege taparar, seier ho.

Marhaug seier at Fosen-dommen må få verknad, og at konsekvensen av det er at vindturbinane må ned.

Ho peiker på at fleire juristar har peikt på at dette er den logiske konsekvensen av dommen.

Framstegspartiet meiner på si side at det er lurt av staten å undersøke om det er mogleg å både ta vare på reindriftssamane sine menneskerettar og næringsinteressene til vindkraftselskapa.

– Høgsterettsdommen er tydeleg på at rettane ikkje er varetatt, men eg er også einig i at dersom næringsinteressene kan bli varetatt, er det ingenting som er betre enn det, seier energipolitisk talsperson i partiet Terje Halleland.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production