Daniel Charles Hextall har delt denne artikkelen med deg.

Navs hemmelige tjenester

Helsetilsynet har nettopp publisert en rapport, etter at det har vært ført tilsyn med tilgjengeligheten til de sosiale tjenestene i Nav. Resultatet er nedslående. Det som skulle være «én-dør-inn» til Nav har vist seg å bli en kraftig omvei for de som har behov for kommunale sosiale tjenester. I verste fall blir det en blindvei.

Velferdsstatens siste sikkerhetsnett, de sosiale tjenestene, er ikke tilgjengelig for store deler av befolkningen. De sosiale tjenestene skal være en lavterskeltjeneste og fange opp mennesker som faller gjennom i vurderingen av andre ytelser og ordninger i velferdsstaten.

I stedet blir de sosiale tjenestene mer eller mindre hemmelige tjenester i Nav, hvor tilfeldighetene i stor grad påvirker om du får snakke med noen som kan hjelpe deg eller ikke.

Helsetilsynets rapport slår fast at telefoniløsningen til Nav, hvor man må ringe Navs kontaktsenter uansett hvem eller hva man vil snakke med Nav om, gjør at de sosiale tjenestene blir mindre tilgjengelig. På grunn av taushetspliktbestemmelser og Navs organisering har veilederne på kontaktsentrene kun begrenset tilgang til informasjon om kommunale tjenester og ytelser.

Telefonene må som oftest settes over til et lokalt Nav-kontor som heller ikke har gode rutiner for å gi rask respons. Tilsynet avdekket at telefonene som settes over, som oftest ikke blir besvart. Ofte blir henvendelsene om kommunale tjenester og ytelser «surrende rundt» i systemet uten nødvendig avklaring innen rimelig tid.

«Tilsynet avdekket at telefonene som settes over, som oftest ikke blir besvart.»

Når vi samtidig vet at Nav-kontorene ofte har svært begrensede åpningstider, kanskje bare noen få timer hver dag, så er det en reell fare for at de som er mest hjelpetrengende blant oss ikke får den bistanden de har krav på. Rapporten viser til tilfeller hvor personer uten midler til mat og et sted å bo ikke får hjelp samme dag som de henvendte seg.

De kommunale tjenestene i Nav, ytelser og tjenester etter sosialtjenesteloven, styres av hver enkelt kommunes politiske og administrative ledelse. Dette er et ansvar som i svært varierende grad blir ivaretatt i den enkelte kommune. Hinderløypen via Navs kontaktsenter er bare ett eksempel på hvordan de sosiale tjenestene blir skadelidende under dagens Nav-organisering.

Resultatene fra Helsetilsynets tilsyn føyer seg inn i rekken av utfordringer knyttet til Navs organisering og arbeidsformer.

Det er på høy tid å se nærmere på hele Nav-konstruksjonen. Vi må vurdere omfattende grep som kan gjøre Nav til det det var tenkt å være; en helhetlig velferdstjeneste med god kvalitet, riktig kompetanse og tilgjengelighet for de som har behov for Navs hjelp.

Det er på tide med en helhetlig gjennomgang av Nav.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production