Wenche Blomberg har delt denne artikkelen med deg.

Kulturdepartementets behandling av Norsk Skogfinsk Museum er trakassering av en nasjonal minoritet.

Gi oss vårt eget museum

DET ER DEN DRAUMEN: Norsk skogfinsk museum har vært planlagt i mange år, men Kulturdepartementet driver med trenering og trakassering, skriver forfatteren.
Morten Røyr / Klassekampen

Norge har sluttet seg til den europeiske rammekonvensjonen for beskyttelse av nasjonale minoriteter, og dermed påtatt seg en rekke forpliktelser. Skogfinnene er en av fem minoriteter i Norge, og kanskje den som har vært minst synlig.

Det har ikke manglet sjølskryt i festtalene fra staten om alt det bra de har gjort for minoritetene. Men realiteten er en annen: Kulturdepartementet har i mange år drevet en rein trakassering i forbindelse med skogfinnenes viktigste fanesak: Å få reist et nytt museum/kulturbygg i Svullrya for Norsk Skogfinsk Museum (NSM).

I fjor vedtok Stortinget å avsette noe over 101 millioner kroner til nybygget. Forberedelsene til bygginga er i gang, og utgiftene løper. Men departementet nekter å betale ut ei krone, og er dermed i ferd med å kjøre prosjektet mot konkurs.

For å styre museumskravet fra skogfinnene inn i sin egen strukturplan for museumssektoren, har departementet brukt flere metoder:

  • holde institusjonen så liten og maktesløs som mulig ved å avslå alle krav om økte driftsmidler og flere stillinger gjennom mange år
  • stille stadig nye krav om planer og utredninger
  • bruke den beskjedne størrelsen som de selv har skapt som argument for at NSM ikke har kompetanse verken til å bygge eller drive, og derfor må inngå i en større enhet
  • bruke budsjettkommentaren fra inneværende års budsjett til å vri og vende på alt NSM leverer

Samtidig har vi merket oss en praksis som innebærer en forskjellsbehandling: Det medførte oss bekjent ingen mottiltak fra departementet at Jødisk museum avslo et liknende «tilbud» om å gå inn i Oslo museum.

Saksbehandlingen er innklaget til Riksrevisjonen, og hele situasjonen rundt trakasseringen av skogfinnene er rapportert til Europarådets kontrollkomité.

Det er et faktum at det ble satt av et første tilskudd til nytt museumsbygg på budsjettet for 2021. Stortinget ønsket åpenbart at skogfinnene skulle få byggemidler.

Men noe av det siste Solbergregjeringa gjorde, var å sende et trusselbrev til skogfinnene 5. oktober.

SPREDT: Kartet viser skogfinske bosetninger.

Departementet tar her i bruk et renskårent maktspråk: Hvis ikke dere nå går med på at fylkesmuseet Anno får kontroll over Norsk Skogfinsk Museum, så blir det ingen penger til nybygget. Departementet tar seg den frihet å belære skogfinnene om Den europeiske rammekonvensjonen for beskyttelse av nasjonale minoriteter, og bruker den som argument for at skogfinnene skal oppgi sin selvbestemmelsesrett i egne saker.

Men det er nettopp slikt Rammekonvensjonen skal være et vern mot.

Departementet har med andre ord ikke forstått at hovedgrunnen til at NSM ikke vil tvangsassimileres inn i Anno, ligger i minoritetsperspektivet. Skogfinnene er en nasjonal minoritet, ikke et grendelag i Hedmark. Skogfinnene som kom til Norge tidlig på 1600-tallet, bosatte seg over hele østlandsområdet og ikke bare i grensestrøka i Solør. Den skogfinske kulturarven er spredd utover seks-sju tidligere fylker og et førtitalls kommuner, med de tidligste bosettingene i Hurdals- og Toten-området.

Skogfinneforeningen krever at Stortinget må slå fast at NSM og det nye «Skogfinnenes hus» i Svullrya skal bli det nasjonale kultur- og kunnskapssenteret i Norge for hele den skogfinske minoriteten, og sørge for at det bygges ut for dette formålet. I framtida skal både Anno og andre lokale samlinger på Østlandet som forvalter skogfinsk kulturarv, kunne søke samarbeid med og hente skogfinnekompetansen de trenger fra NSM.

Det er det stikk motsatte av hva departementet har vært i stand til å se for seg. Deres museumsavdeling driver egen butikk, og har vist null interesse både for Rammekonvensjonen generelt og det skogfinske spesielt. Nasjonale forpliktelser overfor minoritetene har de åpenbart ingen kompetanse på.

«Skogfinnene er en nasjonal minoritet, ikke et grendelag i Hedmark.»

Dette har de øvrige gruppene også merket seg, og for noen uker siden vedtok minoritetene på et fellesmøte en uttalelse som fordømmer trakasseringa:

«Deltakerne på møtet 6. november 2021 på Litteraturhuset i Oslo om de nasjonale minoritetenes situasjon i Norge tar sterkt avstand fra Kulturdepartementets paternalistiske og minoritetsfiendtlige behandling av skogfinnenes museumsbyggesak, og krever at midlene som Stortinget har bevilget blir utløst omgående. Som nasjonal minoritet har skogfinnene rett til å forvalte sin egen historie uansett hvordan staten organiserer museumsfeltet for øvrig. Tilstedeværende: Skogfinneforeningen, Kven Østlandet, Kvensk-Finsk Riksforbund, Taternes Landsforening, Det Mosaiske Trossamfund i Oslo.

Tilsvarende syn ble uttrykt på et møte i Minoritetspolitisk råd i Oslo kommune nylig, der skogfinnene presenterte sin sak. De nasjonale minoritetene står altså samlet mot departementet.

Og som vi lovet i kulturkomiteens høring: Peli poikki! Nok er nok! Vi gir oss ikke på tørre møkka.

Build env: production, running in production mode, Sanity: production