Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Den amerikanske filosofen Gabriel Rockhill avviser forestillingen om Michel Foucault som radikal tenker:

Kaller Foucault «falsk radikal»

OMSTRIDT: Den franske historikeren og teoretikeren Michel Foucault er mye lest blant akademikere verden over. Den fransk-amerikanske filosofen Gabriel Rockhill mener bildet av Foucault som en radikal tenker er feilaktig. FOTO: SOPHIE BASSOULS, SYGMA/GETTY

Michel Foucaults analyser av nyliberalismen mangler substans, mener den fransk-amerikanske filosofen Gabriel Rockhill.

– Michel Foucault vendte det døve øret til de negative sidene ved nyliberalismen, sier den fransk-amerikanske filosofen Gabriel Rockhill på telefon fra Pennsylvania i USA.

I det siste har Klassekampen skrevet flere artikler om den franske historikeren og teoretikeren Michel Foucault, som gjennom flere tiår har hatt stor innflytelse på akademikere og intellektuelle over hele verden. Foucault er en omstridt skikkelse, og enkelte har omtalt han både som «sjarlatan» og «tåkefyrste».

For andre er han en banebrytende teoretiker som gjennom sitt særegne begrepsapparat, hvor ordet «diskurs» er det mest framtredende, har gjort originale analyser av historiske fenomener.

Nylig kom tidsskriftet Agora med et nytt nummer som ser nærmere på Foucaults forhold til nyliberalismen – en tenkemåte som i grove trekk går ut på at samfunnet skal organiseres etter markedsøkonomiske prinsipper.

– Nyttig å lese Foucault

I forrige uke sa sosiolog Geir O. Rønning at dersom man skal forstå utviklingen i de vestlige samfunnene gjennom de siste tiårene, må vi lese Foucault.

Filosofiprofessor Arne Johan Vetlesen derimot tvilte på at Foucaults analyser av nyliberalismen var så nyttige i dag. Vetlesen påpekte blant annet at den franske teoretikeren er blant dem som har bidratt til å svekke de statlige institusjonenes legitimitet.

Den fransk-amerikanske filosofen Gabriel Rockhill har gjennom en årrekke arbeidet med filosofiske og historiske problemstillinger, og i USA regnes han som en av de ledende fortolkerne av fransk «kritisk filosofi».

Tidligere i høst publiserte han et essay med tittelen «Foucault – The Faux Radical» hvor han tar et kraftig oppgjør med forestillingen om Michel Foucault som radikal tenker.

I likhet med filosof Arne Johan Vetlesen mener Rockhill det er lite å hente hos Foucault for dem som vil formulere en kritikk av det nyliberale tankegodset.

– Problemet med Foucault er at han er blind for sentrale trekk ved den globale kapitalismen. Han ser helt bort fra elementer som imperialisme og kolonialisme, kjønnsforskjeller og klassekamp, sier Rockhill.

Opptatt av historie

Foucault var mest kjent for å fordype seg i historiske problemstillinger, men i 1979 gjør han et unntak og holder en forelesningsrekke ved prestisjeinstitusjonen College de France om det samtidige fenomenet nyliberalisme.

Disse forelesningene har seinere blitt lest og fortolket av akademikere verden over. Rockhill er lite imponert over presisjonsnivået i analysene til Foucault.

– Disse forelesningene er komplekse, men Foucault framstår åpenbart som fascinert av de nyliberale ideene og tilskriver dem verdi. Blant annet antyder han at disse ideene kan legge til rette for et dynamisk samfunn som i stor grad tolererer individuelle forskjeller, sier Rockhill og legger til:

– Her ser vi svakheten av at Foucault kun dveler ved de ideologiske elementene ved nyliberalismen.

Framsynt?

Samtidig er det viktig å ha i bakhodet at Foucault holder sine forelesninger i 1979. Det er samme år som den konservative politikeren Margaret Thatcher kommer til makta i Storbritannia og to år før Ronald Reagan inntar presidentstolen i USA. Dette er også statsledere som er kjent for å ha introdusert nyliberale reformer i sine respektive land – reformer som førte til grunnleggende forandringer i disse samfunnene.

Derfor mener mange at Foucault var svært framsynt i sine forelesninger.

– Det at Foucault primært konsentrerte seg om de nyliberale ideene, skyldes vel konsekvensene av dem ennå ikke hadde slått ut i full blomst?

– Det er i så fall en svært naiv forestilling. Poenget er at Foucault hadde en rekke empiriske eksempler for hånda hvor han kunne studere nyliberalismen utfolde seg i praksis, sier Rockhill og viser til militærkuppet i Chile som fant sted 11. september 1973.

Den chilenske presidenten Salvador Allende ble styrtet, og general Augusto Pinochet grep makta. I kjølvannet av dette kuppet ble den økonomiske politikken i Chile fundamentalt forandret og utviklet i tråd med de nyliberale prinsippene til Chicagoskolen med økonomen Milton Friedman i spissen.

– Det ble institusjonalisert et storstilt privatiseringsprosjekt av offentlig sektor i Chile på 1970-tallet, men Foucault ser ikke dette. Det viser at han mangler et internasjonalt blikk og at han ikke forstår den økonomiske og politiske dynamikken i praksis.

Ifølge Gabriel Rockhill mangler Foucault grunnleggende forståelse av historiske og materielle forhold. Den franske teoretikeren forstår heller ikke marxistiske analyser, mener Rockhill.

Ikke bare teoretiker

Ikke desto mindre er det en kjensgjerning at Foucault støttet streikende arbeidere og vietnamesiske båtflyktninger.

– Vi kommer vel ikke utenom at Foucault var en politisk aktivist?

– Det er jo gjerne slik han blir beskrevet blant intellektuelle i den vestlige verden. Foucault med megafonen er liksom selve symbolet på den ekte radikaleren. Ser vi nærmere på hva han faktisk har skrevet og hva biografien kan fortelle om han, er det et helt annet bilde som trer fram.

Etter en radikal periode på slutten av 1960-tallet beveget Foucault seg mot den politiske høyresida igjen, mener Rockhill.

Han mener videre at Foucault sto i spissen for en generasjon som var med på å omforme det som i utgangspunktet var radikale tanker til ulne teorier som var spiselige for etablissementet i de vestlige samfunnene.

– Foucault var en av disse teoretikerne som sto i spissen for å utvikle en slags «språklig pyroteknikk». Og i forlengelsen av sjargongen med intrikate begreper oppstår et endeløst teoretisk tåkehav. Tilsynelatende radikalt, men uten substans, sier Rockhill.

Han snakker videre om hvordan denne tradisjonen har befestet seg på amerikanske universiteter og trekker fram teoretikere som Judith Butler og Wendy Brown som eksempler på akademikere som har gått i Foucaults fotspor.

Og selv om det er mange andre kjente teoretikere i den franske intellektuelle tradisjonen Rockhill kritiserer, som Jacques Derrida og Jean-François Lyotard, er det ingen tvil om hvem han er ute etter.

– Slik jeg ser det, er Foucault farligere enn de andre. Siden han er blitt dyrket som en radikal tenker, er det vanskeligere å se de reaksjonære sidene hans.

OMSTRIDT: Den franske historikeren og teoretikeren Michel Foucault, her hjemme i Paris i 1978, interesserte seg for nyliberalismen i sine siste leveår. Hans analyser av nyliberalismen er sentrale for forstå utviklingen i vestlige samfunn de siste 30 åra, mener sosiolog Geir O. Rønning. FOTO: MARTINE FRANCK, MAGNUM
AKTIVIST: Den franske historikeren og teoretikeren Michel Foucault gikk ofte fra skrivebordet og ut i gatene. Her fra en protest utenfor Renault-fabrikken i Boulogne-Billancourt i 1972. Filosof Arne Johan Vetlesen mener Foucault bidro til å svekke statlige institusjoner.
FOTO: JOSEE LORENZO, INA/GETTY
OMSTRIDT: Den franske historikeren og teoretikeren Michel Foucault er mye lest blant akademikere verden over. Den fransk-amerikanske filosofen Gabriel Rockhill mener bildet av Foucault som en radikal tenker er feilaktig. FOTO: SOPHIE BASSOULS, SYGMA/GETTY
Samling

Foucault og nyliberalismen

Hjelper Michel Foucaults analyser av nyliberalismen oss med å forstå vår samtid, eller bidro han til å bryte ned statens legitimitet?

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production