Sigmund Løvåsen har delt denne artikkelen med deg.

Leselyst og skolebibliotek

Varsellampene blinker når det gjelder lesing blant barn og unge, særlig blant gutter. Skolebibliotekene er sentrale arenaer for leselyst og lik og demokratisk tilgang til litteratur, samtidig som de for ofte er salderingspost i slunkne kommunebudsjetter.

I et felles opprop i Klassekampen 10. september krever organisasjonene på litteraturfeltet at Kulturrådets forsøksordning med distribusjon av kulturfondbøker til skolebibliotek må videreføres. De er bekymret for at ordningen skal opphøre fra nyttår, til tross for regjeringens varslede leselyststrategi.

Det er gledelig at en samlet bokbransje engasjerer seg i saken og ønsker at skolebibliotekordningen skal bli permanent. Faglig utvalg for litteratur i Kulturrådet hadde nylig møte der evaluering og videreføring av skolebibliotekordningen var oppe til behandling. Utvalgets innstilling er å videreføre forsøksordningen i nåværende form i 2023. Dette ut fra et ønske om å samle mer kunnskap om hvordan ordningen har fungert, og hvordan den eventuelt kan fungere framover, før et eventuelt vedtak om å gjøre den permanent. Endelig vedtak i saken skjer i rådsmøte 20. og 21. september.

Av 509 skoler som søkte om å bli med på forsøksordningen i 2019, var det 200 som fikk innvilget sin søknad. I arbeidet med å evaluere en eventuell videreføring eller videreutvikling av ordningen fra og med 2024 vil det være relevant å se på faktorer som antall skolebibliotek som er med, geografisk spredning og nærhet til folkebibliotek, om bøker fra flere innkjøpsordninger bør inngå, samt faktorer i skolene som skolestørrelse, økonomi, bibliotekarressurser og formidlingsopplegg.

Tilbakemeldingene fra skolebibliotekene i forsøksordningen er svært positive. I delrapporten for 2021 rapporterte 94 prosent av skolene at ordningen har ført til økt utlån og leselyst, og trekker blant annet fram tilgangen til et bedre utvalg av nye, aktuelle og spennende kvalitetsbøker som et suksesskriterium. I 2021 rapporterer også 86 prosent at flere elever enn før låner bøker, at elever som allerede fra før lånte bøker nå låner flere, og at det lånes et større mangfold av bøker.

Kulturrådets forsøksordning for innkjøp av bøker til skolebibliotek er en suksesshistorie. En videre satsing på denne ordningen kan bli et sentralt virkemiddel i en leselyststrategi. En videreutvikling og utvidelse av ordningen vil kreve større budsjett. Det ansvaret ligger hos politikerne.

Forsøksordningen er et eksempel på hvordan en med relativt små summer kan styrke allerede eksisterende virkemiddelapparat som skolebibliotek. Et effektivt grep for å bedre barn og unges tilgang til et større utvalg litteratur, styrke formidlingen, øke lesemengde og bidra til mer leseglede.